23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:33

މެމްބަރު އަމީތު

ކެމްޕެއިން ނިމިގެންދާނީ ޔާމިން ހިންގި ހުރިހާ ޖަރީމާތަކަށް އަމިއްލަ ދުލުން އިއުތިރާފްވެގެން: އަމީތު

  • 23 ސެޕްޓެމްބަރަށްފަހު ދެން އޮތީ އިންސާފް ޤާއިމް ވެގެން ދިއުން
  • ޔާމީންއަށް އޮންނާނީ ހަމަ ޖަލު ގޮޅި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 11 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 14:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  6. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  7. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


މުހައްމަދު އަމީތު -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ނިމިގެންދާނީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ހިންގެވި ހުރިހާ ޖަރީމާތަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ދުލުން އިއުތިރާފް ވެގެން ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމީތު މިހެން ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިތައް ގެއްލުވާލީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށް ގދ ތިނަދޫގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ފަހުންނެވެ.

ގދ. ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެން، އެ ރަށުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ނިކަމެތި ކަމަކީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންތަކެއް އެ ޕާޓީ ދޫކޮށް ދިއުން ކަމަށާއި އެކަމަކީ އެމަނިކުފާނު ފަސޭހަކޮށް، ދޫކޮށްލައްވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ  އެނިކަމެތި ކަމަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެމަނިކުފާނު މި ޒައާމަތުގައި ހުރެގެން، ފަސޭހަކަމާ އެކީގައި ދޫކޮށްލާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ހަމަ އެ ސަބަބަށްޓަކައި، ޕާޓީ ދޫކޮށްލާފައި ޕާޓީއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލަން އެންމެ އިސް މަސައްކަތެއް ކުރީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެފަހުން އަމީތު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކެމްޕެއިން ނިމިގެންދާނީ ޔާމީން ހިންގި ހުރިހާ ޖަރީމާތަކަށް އަމިއްލަ ދުލުން އިއުތިރާފް ވެގެން ކަމަށެވެ.

އަލްހަމްދުލިﷲ އޭ ވިދާޅުވެ އަމީތު ވިދާޅުވީ 23 ސެޕްޓެމްބަރަށްފަހު ދެން އޮތީ އިންސާފް ޤާއިމް ވެގެން ދިއުން ކަމަށެވެ. އަދި ޔާމީންއަށް އޮންނާނީ ހަމަ ޖަލު ގޮޅި ކަމަށެވެ.

މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލުމަށް އެންމެ އިސް މަސައްކަތެއް ކުރެއްވިކަމަށް ރައީސް ޔާމީން އިއުތިރާފްވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބާނީ ޤާސިމް އިބްރާހިމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވީ އެމަނިކުފާނުކަމަށްވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ކާނިވަލުގައި މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސަގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވީވެސް އެމަނިކުފާނު ކަމަށެވެ. އަދި ޤާސިމް އިބްރާހިމަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ނުދެއްވީ ސީދާ އެމަނިކުފާނުކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް