23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓ

އައިސީސީގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއަޅާނެކަމަށްބުނެ އެމެރިކާއިން ބިރުދައްކައިފި

  • ޕީއެލްއޯގެ އޮފީސް ބަންދުކުރާނެކަންވެސް ބޯލްޓަން އިއުލާނުކުރައްވާނެ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 18:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް


ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބޭހޭ މުޝީރު ޖޯން ބޯލްޓަން -- އެންސީބީ ނިއުސް

 

އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހިންގާފައިވާކަަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ބަލަން ފަށައިފިނަަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދަތިކޮށް އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާއިން ދީފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މި ނިންމުން އިއުލާނުކުރައްވާނީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބޭހޭ މުޝީރު ޖޯން ބޯލްޓަންއެވެ.

މިއީ ވައިޓްހައުސްގެ މަގާމަކަށް ބޯލްޓަން ނުކުންނެވިފަހުން އެމަނިކުފާނު ދެއްވާ މިފަދަ ފުރަތަ ތަގުރީރެވެ.

"އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނާއި އެމެރިކާގެ ބައިވެރިން، ޣައިރުގާނޫނީ ކޯޓަކުން އަޅާ މިފަދަ ނާއިންސާފު އަދަބަކުން ސަލާމަތްކުުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ކޮންމެ މަސައްކަތެއް އެމެރިކާއިން ކުރާނެ"ޑްރާފްޓް ކޮށްފައިވާ ތަގުރީރުގައި ވާކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖުތަކާއި ސީއައިއޭގެ އޮފިޝަލުން އަފްޣާނިސްތާނުގައިތިބި ގައިދީންނަށް އަނިޔާކޮށް ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް އައިސީސީން 2016  ވަނަ އަހަރުވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކާއި، އިންސާނިއްޔަތާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ޖަރީމާތަކާއި، ނަސްލުު ނެތިކޮށްލުމުގެ އަމަލުތައް ބަލައި އަދަބު ކަނޑައެޅޭނެ ދާއިމީ ކޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ފުރަތަމަ ގާއިމް ކުރެވިގެން ދިޔައީ އައިސީސީއެވެ. 2002 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު މިކޯޓުގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ގޮތުގައި 120 އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމު އެބަތިއްބެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތައްކަމަށްވާ އެމެރިކާ، ރަޝިއާ އަދި ޗައިނާއިން އެ ކޯޓުގެ މެމްބަރަކަށް ނުވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ވޮޝިނގްޓަންގައި ހުންނަ ޕަލަސްޓައިން ލިބަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ އޮފީސް ބަންދުކުރާނެކަންވެސް ބޯލްޓަން އިއުލާނުކުރައްވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

އެ އޮފީސް ބަންދުކުރަނީ އިސްރާއީލުގެ ޖަރީމާތައް އެ ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަލަސްތީނުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް