19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން އެތެރެކުރާ ސާމާނުން ޑިއުޓީއެއް ނުނަގާނަން: ފައިސަލް

  • ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ރަސޯޓެއް ތަރައްގީކުރާނަން
  • ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތ އަތޮޅުގެ 13 ރަށައް ފައިސަލް ވަޑައިގަންނަވާނެ
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 11:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


ކޯލިޝަން ކެނޑިޑޭޓްގެ ރަނިންގ މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ނުނަގާނެ ކަމަށް ކޯލިޝަން ކެނޑިޑޭޓްގެ ރަނިންގ މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާބާދީގައި 600 އެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކަނޑޫދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އާންމުދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ހަމަ އަގު ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމުގައި ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ކަނޑޫދޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަކީ ދަނޑުވެރިކަން ކޮށްގެން އާންމުދަނީ ހޯދަމުން އަންނަ ބައެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ސާމާނުން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމެއްގައި ޑިއުޓީ މާފުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

އުފާވެރި ޙަބަރެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ތިބޭފުޅުންނަން ދަންނަވާލަން އޮތީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ އެތެރެކުރެވޭ ސާމާނުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއްގައި ޑުއުޓީ މާފްކޮށްދޭނަން،" ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަނޑޫދޫ ރައްޔިތުންނާ ފައިސަލް ބައްދަލުކުރައްވަނީ

މީގެ އިތުރުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމުގައި ޒުވާނުންނަން ވަޒީފާގެ ފުރުޝަތު ފަހިކޮށްދޭން ގިނަ މަޝްރޫތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމުގައި ކިނބިދޫ ދާއިރާގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރާނެ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކަނޑޫދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ވެސް ފަށާނެ ކަމަށް ފައިސަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ތިން ދުވަހުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ފައިސަލް ކަނޑޫދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. އެ އަށް ފަހު ހިރިލަންދޫ، ވަންދޫ، އޮމަދޫ، ވޭމަންޑޫއަށް ހޯމަ ދުވަހު ފައިސަލް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ އެ އަތޮޅު ކިނބިދޫގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެއެވެ.

މިދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރޮޒޭނާ އާދަމް އާއި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ކައުންސިލް މެމްބަރުން ބައިވެރިވަޑައިގަންވާން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ތިމަރަފުއްޓަށް ފަހު ގާދިއްފުށި، ގުރާދޫ، ދިޔަމިގިލި އަދި މަޑިފުއްޓަށް ފައިސަލް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ ވިލިފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ދަތުރުފުޅު ފައިސަލް ނިންމާލައްވާނީ ބުދަ ދުވަހު ބުރުންޏަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހުގައެވެ.

މިއީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންނަން ތ. އަތޮޅަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ކުރައްވާ ދެ ވަނަ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅެވެ. ފައިސަލް ތ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް މި ދަތުރުފުޅުގައި ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އިބޫ ވަނީ ނިމިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ތ. އަތޮޅު ހުރިހާ ރަށަކަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް