18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ހދ ކުޅުދުއްފުށި

ކުޅުދުއްފުށީ ޕީޕީއެމް ހޮޅުއަށީގައި އަޑުގަދަކޮށް ރުޤްޔާ ޖަހާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

 • ކަންބޮޑުވެގެން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެކަން ކައުންސިލާ ހިއްސާ ކުރަމުން
 • ރުޤްޔާ ޖަހަމުންދަނީ ތާޅަފިލި ބޭނުންކޮށްގެން
 • ފުލުހުންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލެއް ނުކުރެވުނު
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 10:33 | |

މަގުބޫލް

 1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
 3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
 4. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 8. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!


ހދ ކުޅުދުއްފުށި: ޕީޕީއެމްގެ ހޮޅުއަށީގައި އަޑުހަރުކޮށް ރުޤްޔާ ޖަހާ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ޕީޕީއެމް ހޮޅުއަށީގައި އަޑުގަދަކޮށް ރުޤްޔާ ޖަހާތީ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވެ ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުއް ލަތީފް ހަސަން ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ ކަސީދާ ގޯޅިއާ ދިމާލުން "ވެލިގަނޑު ފްލެޓް" ދިމާގައި ހުންނަ ޕީޕީއެމްގެ ހޮޅުއަށީގައި ރުޤްޔާ އަޑުގަދަކޮށް ޖަހާތީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވެ ޝަކުވާގެ ގޮތުގައި އެކައުންސިލަށް ހިއްސާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ރުޤްޔާ ޖަހަނީ އެތަނުގައި ނަގާފައި ހުންނަ ދެ ތާޅަފިއްޔަކުންނެވެ.

ލަތީފް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން އަބަދު ވެސް އެ ރުޤްޔާ ޖަހާފައި ހުންނަ ކަމަށާއި ހަމައެކަނި ކަނޑާލަނީ ނަމާދު ވަގުތަށް ކަމަށެވެ.

އެކަމާ އުނދަގޫ ވެގެން ރުޤްޔާ ކުރާ މީހުންނާ ވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ވަކި ގޮތަކަށް ވަކި ތަރުތީބަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެފަދަ ގޮތަކަށް ކުރާތީ އެ ފަރާތްތަކުން ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ލަތީފް ވިދާޅުވީ ރަސްމީކޮށް ލިޔުމުން ޝަކުވާ ހުށަނޭޅި ނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކެނޑިނޭޅި ކައުންސިލަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ތިއްބަވާ ފުލުހުންނާ ވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް އެކަން ހުއްޓުވިފައި ނުވާ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ޕީޕީއެމް މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވެސް ހައްލެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Shiyam

1 ހަފްތާކުރިން

ސިހުރު ހަދާތަންތަނުގަ ބާތިޅު ޖަހަން ވާނެ ތި ރަގަޅު ކަމެއް ޔަހޫދިން ބިރުގަންނާނެ ގުރުއާން ދެކެ

0
0