13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވާ އޮބްޒާވަރުންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން އެނގޭނެ ލިސްޓެއް ދިނުމަށް އެމްޑީޕީން އެދިއްޖެ

  • ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކުން 51 އޮބްޒާވަރުންނާއި 34 މޮނީޓަރުން
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 10:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  4. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  5. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  6. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  7. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  8. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި


އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރު ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވާ އޮބްޒާވަރުންނަކީ ކޮން ބައެއް ކަން އެނގޭނެ ލިސްޓެއް އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށް އެޕާޓީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އެދިއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ސޮއިކުރައްވައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ވަނީ ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކުންނާއި، ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކުން 51 އޮބްޒާވަރުންނާއި 34 މޮނީޓަރުން ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަންދާ ގޮތް ބެއްލުމަށް އަންނާނެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެއީ ކޮން ބައެއްކން ކަން އެނގޭނެ ލިސްޓެއް އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށް އެ ޕާޓީން އެދޭ ކަމަށެވެ.

މިސަރުކާރުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ކޯލިޝަނުން ބުނެފައި ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާނުލެވޭނެ ކަމަށާއި، ބޮޑު ތަނުން ރައީސް ޔާމިން ބަލި ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބު މޮނީޓާރ ކުރަން ތިބޭނީ ވެސް ވަރަށް ގާބިލް ފަރާތްތައް ކަމަށް ކޯލިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް