16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވާ އޮބްޒާވަރުންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން އެނގޭނެ ލިސްޓެއް ދިނުމަށް އެމްޑީޕީން އެދިއްޖެ

  • ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކުން 51 އޮބްޒާވަރުންނާއި 34 މޮނީޓަރުން
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 10:29 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރު ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވާ އޮބްޒާވަރުންނަކީ ކޮން ބައެއް ކަން އެނގޭނެ ލިސްޓެއް އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށް އެޕާޓީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އެދިއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ސޮއިކުރައްވައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ވަނީ ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކުންނާއި، ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކުން 51 އޮބްޒާވަރުންނާއި 34 މޮނީޓަރުން ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަންދާ ގޮތް ބެއްލުމަށް އަންނާނެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެއީ ކޮން ބައެއްކން ކަން އެނގޭނެ ލިސްޓެއް އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށް އެ ޕާޓީން އެދޭ ކަމަށެވެ.

މިސަރުކާރުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ކޯލިޝަނުން ބުނެފައި ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާނުލެވޭނެ ކަމަށާއި، ބޮޑު ތަނުން ރައީސް ޔާމިން ބަލި ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބު މޮނީޓާރ ކުރަން ތިބޭނީ ވެސް ވަރަށް ގާބިލް ފަރާތްތައް ކަމަށް ކޯލިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް