26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:02
އިޝާ 19:13

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް 2018

ލަނޑެއް ނުޖެހި ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލައި ގުރުއަތު ނަގައިގެން ރާއްޖެ ސެމީއަށް

  • އިންޑިއާގެ 23 އަހަރުން ދަށު ޓީމު އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 2-0 އިން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހު ދިވެހިން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާ އިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުން ހައިރާންކުރުވައިފި
  5. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް
  6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
  8. ކުންފުނިތަކުން ނުހައްގުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން ކިބައިން އެތަންތަނުގެ ވެރިން މާފަށް އެދެންޖެހޭ: ޝެއިހް ޒައިދު


ރާއްޖެ އަދި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- އިމޭޖަސް.އެމްވީ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ނުވަތަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތާރީހުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލައި ގުރުއަތު ނަގައިގެން ރާއްޖެ ސެމީއަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

ލަންކާ އަދި އިންޑިއާ ހިމެނުނު ގްރޫޕް ބީގެ ފަހު މެޗުގައި ރާއްޖެ ނުކުމެފައި ވަނީ އިންޑިއާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ. މި މެޗު އެއްވަރުކޮށްގެން ނުވަތަ މޮޅުވެގެން ރާއްޖެއަށް ސެމީއަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްއިރު އިންޑިއާގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު އަތުން 2-0 އިން ބަލިވުމާއެކު ރާއްޖެ ސެމީއަށް ދަތުރު ކުރީ ގުރުއަތު ނަގައިގެން ގުރު ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. 

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކުޅުނު ރާއްޖޭގެ ފޯވާޑް ލައިން އެއްކޮށް މި މެޗުގައި ބަދަލުކުރިއިރު އިންޑިއާއިން މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ މެޗުގެ 36 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. އެ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ނިކިލް ޕޫޖަރޭއެވެ. މެޗުގެ 44 ވަނަ މިނެޓުގައި އިންޑިއާގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ މަންވީރް ސިންގްއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން މި މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔައީ ދަށް ކުޅުމެކެވެ.

މިއީ ރާއްޖެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ލަނޑެއް ނުޖެހި މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ހަމައެހެންމެ މިއީ ގުރުއަތު ނަގައިގެން މިފަދަ މުބާރާތެއްގެ ދެ ވަނަ ބުރަކަށް ރާއްޖެ ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރާއްޖެ އެންމެފަހުން ކުޅުނު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްތަކުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުތަކުގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ގިނަ ލަނޑުތަކެއް ޖަހާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް