21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ގއ ވިލިނގިލި

ގއ ވިލިނގިލިން ކަރަންޓް ކެނޑޭތާ 3 ދުވަސް، ތަކެއްޗަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަގު ބައިލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް

 • ކޮންމެ ބައި ގަޑިއަކުން ކަރަންޓް ކެނޑޭ
 • މައްސަލަ ދިމާވެފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު ޖަނަރޭޓަރަށް
 • މައްސަލަ ހައްލުވާނެ ދުވަހެއްވެސް ނޭނގޭ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:13 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
 3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
 4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
 5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 6. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
 7. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
 8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ގއ ވިލިނގިލި: ކަރަންޓް ކެނޑޭތާ މިހާރު ވަނީ 3 ދުވަސް ވެފައި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގއ ވިލިނގިލިން ކަރަންޓް ކެނޑޭތާ 3 ދުވަސް ވެފައިވާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ގެންގުޅޭ ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހަލާކުވެ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު ބައިލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

އާބާދީގައި 3700 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގއ ވިލިނގިލިން ކަރަންޓް ކެނޑެން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުސްތަފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ގާތްގަނޑަކަށް ބައިގަޑިން ބައިގަޑިން ކަރަންޓް ކެނޑެމުންދާ ކަމަށާއި ކަރަންޓް ޔަޤީންވާނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ އެރަށު ފެނަކައިން ބުނާ ގޮތުގައި އަދި ގާތްތަގަނޑަކަށް 4 ވަރަކަށް ދުވަސްވާނެ ކަމަށާއި ކަރަންޓް މައްސަލަ ދިމާވެފައިވަނީ އެރަށު އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ޖަނަރޭޓަރަށް މައްސަލައެއް ދިމާވުމުން ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހުން ފެށިގެންވެސް އާ ޖަނަރޭޓަރެއް ހޯދޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މިމައްސަލަ ދިމާވެ ކަރަންޓް ކެނޑުމާ ހަމައަށްވެސް އެ ޖަނަރޭޓަރު ލިބިފައި ނުވާކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ގެންގުޅޭ ކަރަންޓުން ބޭނުންކުރާ ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނުތައް، ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ހަލާކުވަމުންދާތީ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ އިންތިހާއަށް ކައުންސިލަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ގެއްލުން ލިބުނު ތަކެތީގެ އަގު 50 ހާހަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާނެކަމަށްވެސް މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މިދުވަސްވަރަކީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ބޯމަތިވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއްކަމުން ކިޔަވާކުދިންނަށްވެސް ވަރަށްބޮޑު ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ ކަރަންޓަށް ދިމާވާ މިފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވުމުން ރައްޔިތުންނަށް އަންގަން ޖެހޭ އެންގުންތައް މީގެ ކުރިން އަންގަނީ ރަށު ކައުންސިލުން ކަމަށާއި ކިތައްމެ ދަންވަރެއްގައި އެފަދަ ކަމެއްވިޔަސް އެކަން ކައުންސިލް އޮފީހުން ކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިފހަރު ކަރަންޓަށް މައްސަލަ ދިމާވުމުން ރައްޔިތުންނަށް އެނައުންސްމެންޓް ދީފައިވަނީ ޕީޕީއެމް މައި ޖަގަހައިން ކަމަށާއި ފެންނަ ފެނުމަށް އިންޖީނުގޭގައި މިހާރު އުޅެނީ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައި ޕީޕީއެމް ޖަގަހައިގެ މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށްވެސް މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް