17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރައީސް ޔާމީން ހޮވައިފިނަމަ އަޅުވެތިކަމަށް ގައުމުދާނެ: ގާސިމް

  • އެއްވެސް މީހަކު އަޅުވެތިކަން ބޭނުން ނުވާނެ
  • އިބޫގެ ވެރިކަމެއްގައި އަދުލް އިންސާފު ގާއިމް ކުރެވޭނެ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 13:07 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އޮޅިގެންވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ އަތުތެރެއަށް މި ގައުމު ގޮސްފިނަމަ އަޅުވެތިންގެ އަޅުވެތި ކަމަށް ދާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް މީހަކު އަޅުވެތިވާން ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ މީހަކުވެސް އުޖާލާ ކަމަށާއި ރޯޝަނީކަން ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

"ވަށައިގެން މިހީވަނީ އިންތިހާބުގައި ކޮންމެވެސް ގޯސް ކަންތައްތަކެއް ހިނގާކަން. އެއްވެސް ޓްރާންސްޕޭރެންސީއެއް ނެތް. އެއީ ރީރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަން ވިޔަސް. އައިޑީކާޑު ހަދާކަމުގައިވީ ނަމަވެސް. އަޑުއިވިގެންދަނީ ސަރުކާރުން ހިންގާ ހަޑިމުޑުދާރު އަމަލުތަކުގެ ވާހަކަ." ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ވެރިކަމެއްގައި އަދުލް އިންސާފު ގާއިމް ކުރާނެ ކަމަށާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށްޓަކައި އިބޫއަށް ވޯޓުދޭން ޖެޙޭ ކަމަށް، ޖަރުމަނުވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ހުންނެވި ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ. 

މިޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ގާސިލް އިބްރާހިމްގެ އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވީ، ދިވެހިން ބޭނުންވަނީ ފައިދާ ހުރި ތަރައްގީ ކަމަށާއި ދަރަނިން ހޯދާ ތަރައްގީއެއް ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ.

"މިރޭގެ ޖަލްސާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަގީންވެގެންދަނީ 23 ސެޕްޓެމްބަރުގައި އަނިޔާވެރިކަން ނިންމާނެކަން." އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ތިން ހަތަރު ބޮޑު މަޝްރޫއުއެއް ގެންދަނީ ދިވެހިންގެ ލޮލުގައި އަނދުން އެޅުވުމަށް ކަމަށާއި ޖީލުތަކަށް ރާއްޖެ ދަރަނިވެރިކޮށްގެން ހޯދާ ތަރައްގީ ބޭނުން ނޫން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް