16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވްކުރުމަށް ބޭރުން ގެންނަނީވެސް ޕީޕީއެމްގެ ޕާޓްނަރެއް!

  • އޮބްޒަރވްކުރުމަށް އަންނަ ޖަމްއިއްޔާއަކީ އެލަޔަންސް އޮފް ކޮންޒަވޭޓިވްސް އެންޑް ރިފޯރމިސްޓްސް އިން ޔޫރަޕް
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 19:21 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފޯމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ހަވާލުކުރަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނެގި އޮފިޝަލުންނަކީ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުންކަން ހާމަވެފައިވަނިކޮށް، އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވްކުރުމަށް އަންނަ ޔޫރަޕްގެ ޖަމްއިއްޔާއަކީވެސް ޕީޕީއެމްގެ ޕާޓްރަނެއްކަން އެނގިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވްކުރުމަށް އަންނަ ޖަމްއިއްޔާއަކީ ވިލާތުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ 'އެލަޔަންސް އޮފް ކޮންޒަވޭޓިވްސް އެންޑް ރިފޯރމިސްޓްސް އިން ޔޫރަޕް' އެވެ. ރައީސް އަބްދުޣﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) އަކީ އެޖަމާޢަތުގެ ރީޖަނަލް ޕާޓްނަރެކެވެ.

އެ ޖަމާޢަތުގެ އަނެއް 7 ރީޖަނަލް ޕާޓްނަރުންގެ ތެރޭގައި އިސްރާއީލުގެ ލިކޫދް ޕާޓީއާއި އެމެރިކާގެ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޕާޓްނަރެއް އިންތިޚާބު އޮބްޒާވަރެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް އަންނައިރު، އެޖަމާޢަތަކީ ޔޫރަޕަށް ނިސްބަތްވާ ޖަމާޢަތެއްކަމުން، ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ގުޅުން ރަނގަޅުކަމަށް ދެއްކުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުން ނިންމާފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި، އިންތިޚާބު އޮބްޒާރވްކުރަން ނާންނަން އެ އިއްތިޙާދުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި އދ އިންވެސް އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވްކުރަން ނާންނަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން އިންތިހާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަރަށް ބޮޑަށް ސިޔާސީވެފައިވާކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް