18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވްކުރުމަށް ބޭރުން ގެންނަނީވެސް ޕީޕީއެމްގެ ޕާޓްނަރެއް!

  • އޮބްޒަރވްކުރުމަށް އަންނަ ޖަމްއިއްޔާއަކީ އެލަޔަންސް އޮފް ކޮންޒަވޭޓިވްސް އެންޑް ރިފޯރމިސްޓްސް އިން ޔޫރަޕް
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 19:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  5. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  6. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފޯމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ހަވާލުކުރަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނެގި އޮފިޝަލުންނަކީ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުންކަން ހާމަވެފައިވަނިކޮށް، އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވްކުރުމަށް އަންނަ ޔޫރަޕްގެ ޖަމްއިއްޔާއަކީވެސް ޕީޕީއެމްގެ ޕާޓްރަނެއްކަން އެނގިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވްކުރުމަށް އަންނަ ޖަމްއިއްޔާއަކީ ވިލާތުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ 'އެލަޔަންސް އޮފް ކޮންޒަވޭޓިވްސް އެންޑް ރިފޯރމިސްޓްސް އިން ޔޫރަޕް' އެވެ. ރައީސް އަބްދުޣﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) އަކީ އެޖަމާޢަތުގެ ރީޖަނަލް ޕާޓްނަރެކެވެ.

އެ ޖަމާޢަތުގެ އަނެއް 7 ރީޖަނަލް ޕާޓްނަރުންގެ ތެރޭގައި އިސްރާއީލުގެ ލިކޫދް ޕާޓީއާއި އެމެރިކާގެ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޕާޓްނަރެއް އިންތިޚާބު އޮބްޒާވަރެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް އަންނައިރު، އެޖަމާޢަތަކީ ޔޫރަޕަށް ނިސްބަތްވާ ޖަމާޢަތެއްކަމުން، ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ގުޅުން ރަނގަޅުކަމަށް ދެއްކުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުން ނިންމާފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި، އިންތިޚާބު އޮބްޒާރވްކުރަން ނާންނަން އެ އިއްތިޙާދުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި އދ އިންވެސް އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވްކުރަން ނާންނަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން އިންތިހާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަރަށް ބޮޑަށް ސިޔާސީވެފައިވާކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް