16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވްކުރުމަށް ބޭރުން ގެންނަނީވެސް ޕީޕީއެމްގެ ޕާޓްނަރެއް!

  • އޮބްޒަރވްކުރުމަށް އަންނަ ޖަމްއިއްޔާއަކީ އެލަޔަންސް އޮފް ކޮންޒަވޭޓިވްސް އެންޑް ރިފޯރމިސްޓްސް އިން ޔޫރަޕް
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 19:21 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފޯމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ހަވާލުކުރަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނެގި އޮފިޝަލުންނަކީ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުންކަން ހާމަވެފައިވަނިކޮށް، އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވްކުރުމަށް އަންނަ ޔޫރަޕްގެ ޖަމްއިއްޔާއަކީވެސް ޕީޕީއެމްގެ ޕާޓްރަނެއްކަން އެނގިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވްކުރުމަށް އަންނަ ޖަމްއިއްޔާއަކީ ވިލާތުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ 'އެލަޔަންސް އޮފް ކޮންޒަވޭޓިވްސް އެންޑް ރިފޯރމިސްޓްސް އިން ޔޫރަޕް' އެވެ. ރައީސް އަބްދުޣﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) އަކީ އެޖަމާޢަތުގެ ރީޖަނަލް ޕާޓްނަރެކެވެ.

އެ ޖަމާޢަތުގެ އަނެއް 7 ރީޖަނަލް ޕާޓްނަރުންގެ ތެރޭގައި އިސްރާއީލުގެ ލިކޫދް ޕާޓީއާއި އެމެރިކާގެ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޕާޓްނަރެއް އިންތިޚާބު އޮބްޒާވަރެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް އަންނައިރު، އެޖަމާޢަތަކީ ޔޫރަޕަށް ނިސްބަތްވާ ޖަމާޢަތެއްކަމުން، ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ގުޅުން ރަނގަޅުކަމަށް ދެއްކުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުން ނިންމާފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި، އިންތިޚާބު އޮބްޒާރވްކުރަން ނާންނަން އެ އިއްތިޙާދުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި އދ އިންވެސް އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވްކުރަން ނާންނަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން އިންތިހާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަރަށް ބޮޑަށް ސިޔާސީވެފައިވާކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް