19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ގާސިމް އިބްރާހިމް

އެއާޕޯޓް އަތުލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ޔާމީން ހެއްދެވީ ބޮޑު ދޮގެއް: ގާސިމް

 • ގާސިމް ވިދާޅުވަނީ އެއާޕޯޓް އަތުލުމުގެ ބައްދަލުވުން ނުފެށެނީސް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް
 • ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވަނީ އެއާޕޯޓް ނެގުމަށް ތާއީދުކުރީ ހަމައެކަނި ޕީޕީއެމް ކަމަށް
 • ދައުލަތުން ޖީއެމްއާރަށް 271 މިލިއަން ޑޮލަރު (4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަންޖެހުނު
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 14:39 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
 8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ގާސިމް ވިދާޅުވަނީ ޖީއެމްއާރު މައްސަލައިގައި ރައީސް ހެއްދެވީ ބޮޑު ދޮގެއް ކަމަށް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައި ވައިގެ ބަނދަރު ޖީއެމްއާރު އަތުން އަތުލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހެއްދެވީ "ބޮޑު ދޮގެއް" ކަމަށް ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ޖީއެމްއާރު އަތުން އެއާޕޯޓް ނެގުމަށް ތާއީދުކުރީ ހަމައެކަނި ޕީޕީއެމް ފިކުރުގައި ތިބި މެންބަރުން ކަމަށެވެ.

ޖީއެމްއާރު އަތުން އެއާޕޯޓް ނަގަން ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ގާސިމާއި، ޑީއާރުޕީގެ އެއިރުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ތަސްމީން އަލީ ވިދާޅުވި ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖީއެމްރު އަތުން އެއާޕޯޓް އަތުލުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައި ވަނީ ރައީސް ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައެވެ. އެ ބައްދަލުމުގައި އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތައް ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި ގާސިމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޑރ. ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގައި ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ނުފެށެނީސް ރައީސް ޔާމީން ނުކުމެވަޑައިގަތް ކަމަށެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ޖީއެމްއާރު އަތުން އެއާޕޯޓް ނަގަން ސަރުކާރުން ނިންމީ، ރައީސް ވަހީދާއި، އިމްރާނާއި، ތަސްމީނާއި، އޭނާ ވެސް ތިއްބަވައިގެން ކަމަށެވެ.

ގާސިމްގެ ވާހަކަތަކަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހީމް މުއާޒް ވަނީ ދޮގު ކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޖީއެމްއާރާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުން ރައީސް ޔާމީން ނުކުމެވަޑައިގަތީ ޖީއެމްއާރު އަތުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އަތުލުމަށާއި، އެ ނޫން އެއްވެސް ގޮތެއް ބަލައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގައި ޖީއެމްއާރާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަން ބޭއްވި ޖަލްސާ އިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގާސިމް އިބްރާހީމް ދެއްކެވީ ދޮގު ވާހަކައެއް ކަމަށް މުއާޒްގެ ޓްވީޓްގައިވެއެވެ.

އެއާޕޯޓް އަތުލުމަށް ނިންމައި އެކަން އިއުލާނުކުރަމުން އޭރުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ވިދާޅުވީ ޖީއެމްއާރަށް އެއާޕޯޓް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމަކީ އުފެދުނުއިރު ވެސް ބާތިލް އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށެވެ.

އެއާޕޯޓް އަތުލައިގެން ދައުލަތުން ދައްކަން ޖެހޭނެ އެންމެ ލޯ ލާރިއެއް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް ކަމަށް ވެސް އާޒިމާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޖީއެމްއާރު އަތުން އެއާޕޯޓް އަތުލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ޖީއެމްއާރަށް 271 މިލިއަން ޑޮލަރު (4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަންޖެހުނެވެ. އެފައިސާ ދައްކާފައި ވަނީ ނޮވެމްބަރު 2016 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް