19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ވަގު ފޯމުތައް ހުށަހެޅި ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރާނަން: އީސީ

  • ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި 2624 އޮބްޒާވަރުން ހަރަކާތްތެރިވޭ
  • ވަގު ފޯމުތައް ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތެއް ނިސްބަތްވަނީ އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 14:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ވަގު ފޯމުތައް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ތިން ފަރާތަކުން ކަމަށާއި އެތިން ފަރާތް ވެސް ނިސްބަތް ވަނީ އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ، ވަގު ފޯމުތައް ތިން މީހެއްގެ ނަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އެތިން މީހުންނަށް ދައުވާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި ވާކަމަށެވެ.

"އޭގެ އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި އޮތީ، އެ ތިން ފަރާތަކީ ވެސް އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތައް ކަން. ބަލްކު ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ތިން ފަރާތް އެއީ،" އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ، މީގެ އިތުރުން އޮބްޒާވަރުންގެ ފޯމުތައް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި އައިޑީ ކާޑުތަކުގައި ހުރި މައުލުމާތުތައް އެޑިޓްކޮށްގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އައިޑީ ކާޑު ފޯޖުކޮށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 11 މީހެއްގެ ފޯމު ކަމަށާއި އެ ފޯމުތައް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާ މެދު ވެސް ދައުވާ ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ދައުވާ ކުރުން މަޑުޖައްސާލާފައި ވަނީ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފަހު ވޯޓާސް ލިސްޓުގެ ކަންކަން ނިމެންދެން ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަކްރަމް ވިދާޅުވީ، އޮބްޒާވަރުންގެ ފޯމުތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް ފަހުގައި މިކަން ބެލިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު ވަގު ފޯމުތައް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ކޮން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި 2624 މީހުން ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ. އަދި މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި 3506 މީހުން ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް