19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ވޯޓު ގުނާނީ ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު: ޝަރީފު

 • އެއީ އެއްވެސް އިންތިހާބެއްގައި އަމަލު ކުރި ގޮތެއް ނޫން
 • ސައްހަ ކުރަން އާލާތްތަކެއް ވެސް ބޭނުންކުރޭ
 • ސައްހަ ނޫން ކަރުދާސް މިދިޔަ ފަހަރު ބޭނުންކުރި ކަމަށް ވިދާޅުވި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 13:42 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
 8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ވޯޓު ގުނާނީ ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ވޯޓު ގުނާނީ ވޯޓު ފޮށިން ނަގާ، ވޯޓު ކަރުދާސް ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު ކަމަށާއި އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ސެކިއުރިޓީ ފީޗާސްތަކެއް ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ހިމަނާނެ ކަމަށް ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ވޯޓުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކާ އިތުރު ވަސީލަތްތަކެއް ބޭނުންވާނަމަ، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް އެފަދަ އާލާތްތައް ފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ ކޮންކަލަ އާލާތްތަކެއްތޯ ސުވާލު ކުރުމުން، ޝަރީފު އެކަމަށް ސީދާ ޖަވާބެއް ނުދެއްވައެވެ.

"މިފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިންތިހާބުގައި އެއްވެސް ވޯޓު ކަރުދާހެއް ނުގުނާނަން އޭގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކޮށްފަ ނޫނީ. އޭގެ މާނައަކީ ކޮންމެ ވޯޓު ކަރުދާހެއްގެ ވެސް ސައްހަކަން ކަށަވަރުކޮށްފަ، ކައުންޓް ކުރާނީ. އެހެންވީމަ ވަރަށް ފަސޭހައިން އެތޭ ތިބޭ އޮފިޝަލުންނަށް އެ ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ސައްހަކަން، ކަށަވަރު ކުރެވޭ ކަހަލަ ފިޗާސްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ލާފަ ހުންނާނީ. އަދި އޭގެ އިތުރަށް އޭގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރާނެ، އެހެން އާލަތެއް ބޭނުންވާ ކަމުގައި ވަންޏާމު، އެފަދަ އާލާތެއް ވެސް، ނުވަތަ ވަސީލަތެއް ވެސް މިފަހަރު އިދާރީ ތަކެތި ތެރޭގައި ހިމަނާފައި ބަހައްޓާނަން،" ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު، ވޯޓު ގުނުމަށް ނިންމީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ލިބުނު ޝަކުވާތަކާއި ސައްހަ ނޫން ވޯޓު ކަރުދާސް މިދިޔަ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ފޮށިތަކުން ފެނުނު ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުގައި ހުރުމުން ކަމަށެވެ.

"ޔަގީންކަމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަންނަވަން ކެރޭނެ، 2013ގެ ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެންަނށް ޝަކުވާތަކާއި ބެލިބެލުމުން، ސައްހަ ނޫން ވޯޓު ކަރުދާސްތަކެއް، ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތަކުގައި ހުރިކަން ރިޕޯޓުތަކުން ފެންނަން އެބަހުރި. ނަމަވެސް މިފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ޔަގީންކަން ދޭނަން، އެ ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން ސައްހަ ނޫން ކަރުދާޙެއް ކައުންޓެއް ނުކުރާނަން މިފަހަރަކު،" ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޑިޒައިންކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކަރުދާސް ޕްރިންޓް ކުރަން އަންނަ ހަފްތާގައި ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ވޯޓު ގުނަން ފަށާނީ ވޯޓު ކަރުދާސް ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ޝަރީފު ވިދާޅުވިއިރު، ވޯޓުލާއިރު ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރާނެ ކަމެއް ޝަރީފު ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ސައްހަ ނޫން ވޯޓު ކަރުދާސް ބޭނުންކުރި ކަމެއް ފާހަގަވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ސީނުކަރަ

2 ހަފްތާކުރިން

ވަރަށް ފަސޭހަ ވާނެ ދެނެގަންނަން. އިބޫއާ ދިމާލުގަ ފާހަގަ އޮތިއްޔާ ސައްހައެއް ނުވާނެ މިވެރިންނަކަށް.

1
0
ފޮޓޯކޮޕީތަ؟

2 ހަފްތާކުރިން

ފޮޓޯކޮޕީތަ؟

1
0