21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އިބޫއަށް ވޯޓް ދޭންވީ ވެރިންނަށް އަޅުވެތިނުވުމަށް: އީވާ

 • އިބޫއަށް ވޯޓްދޭންވީ ވަޒީފާއަކީ ވެރިންގެ އިޙްތިޔާރުގައި އޮންނަ އެއްޗަކަށް ނުހެދުމަށް
 • މި ވޯޓަކީ އަމިއްލަ ފުރުދީ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށްލާ ވޯޓެއް
 • ޖަލްސާއަށް ގިނަ ބަޔަކު ދާންވީ އެކެއް އަނެކެއްގެ ކިބައިން ހިތްވަރުލިބިގަތުމަށް
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 01:53 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
 2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
 3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
 4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
 5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
 6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
 7. ތޮއްޑޫގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޫނު ބުރުގާ އެޅި މީހަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފި
 8. ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި


މައްޗަންގޯޅީގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގައި އީވާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ މި ބިރުވެރިކަމުގައި ދެން ދުވަހުކުވެސް އުޅެން ބޭނުންނުވާނަމަ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން މި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ

މައްޗަންގޯޅީގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އީވާ ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒިފުން އިބޫއަށް ވޯޓް ދޭންވީ ވެރިންގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ތެރޭގައި ނޫޅުމަށް ކަމަށެވެ. މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހި ރައްޔިތުންލާ ވޯޓަކީ އަމިއްލަ ފަރުދީ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށްލާ ވޯޓެއް ކަމަށާއި، ބިރުވެރިކަމެއްނެތި އަމިއްލަ އިޙްތިޔާރުގައި މިނިވަންކަމާއި އެކު ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިބޫގެ ސަރުކާރެއްގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މައްޗަންގޯޅީގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔަސީ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 

"ތި ބޭފުޅުންގެ ވަޒީފާ ތަކަކީ ދެން ވެރިންގެ އިޙްތިޔާރުގައި އޮންނަ އެއްޗަކަށް ނަހަދާން، އެއީ ވެރިންގެ އަޅުންނަން ނުވާން، އެއީ ތިބޭފުޅުންގެ ވަޒީފާތަކަކީ ވެރިންގެ އިޙްތިޔާރުގައި އޮންނަ އެއްޗަކަށް ނުހަދާން، އެއީ ވެރިންގެ އަޅުންނަން ނުވާން، އެއީ އަމިއްލަ އިޙްތިޔާރުގައި އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވަޒީފާތަށް އަލުން އަބުރާ ހަދަން ވެގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ މި އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތްވާން ޖެހެއޭ" އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިވާ ވިދާޅުވީ ގޮތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވާންވީ އެކެއް އަނެކެއްގެ ކިބައިން ހިތްވަރު ލިބިގަތުމަށް ކަމަށެވެ. ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވާ މަންޒަރު ފެނިއްޖެނަމަ ގިނަ ރައްޔިތުން އަނެއްކާވެސް ބިރުފަހަނައަޅާ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތަކުގައި ބައިވެރިވާން ރައްޔިތުން ނުކުންނާނެ ކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއިރު، މައްޗަންގޯޅިއަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް