25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރައީސް ނަޝީދާއި، ޤާސިމަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި

  • އެމަނިކުފާނު އެކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވީ "ބްރިޖް ސަޅި" ނަމުގައި ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 7 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 22:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ބްރިޖް ސަޅި ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން -- ސޯޝަލް މީޑިއާ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވީ އެމަނިކުފާނުކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި އެވެ. 

އެމަނިކުފާނު އެކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވީ "ބްރިޖު ސަޅި" ނަމުގައި ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ކޯޓުތަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވާކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލްސަގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވީވެސް އެމަނިކުފާނު ކަމަށެވެ. އަދި ޤާސިމް އިބްރާހިމަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ނުދެއްވީ ސީދާ އެމަނިކުފާނުކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ. 

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ވޯޓުލާއިރު، ވޯތުލާނީ 10 ކުށްވެރިން މިނިވަންކުރަންތޯ ނުވަތަ މިއަދުގެ ތަރައްްޤީއާއެކު ކުރިއަށްދާތޯ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި 23 ސެޕްޓެމްބަރުގައިދެވޭ ވޯޓަކީ އިސްލާމްދީނަށާއި، އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމަށްދެވޭ ވޯޓެއް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ. 

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް އަދި ފައިސަލް ނަސީމަށްވެސް ބޮޑު ހެޔޮކަމެއްކޮށްދީގެން ހުންނެވި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިބޫގެ ނަން އައީ އުވަގަށާއި މެށިނާއި ތަންތަނުގައި ވޯޓުލުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި، ފައިސަލް ނަސީމްގެ ނަން އައީ ޤާސިމް އިބްރާހިމް އޭނާއަށް ތާއީދުނުކުރައްވާނެކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނިކޮށް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ފައިސަލް ނަސީމަށް، ޤާސިމް ތާއީދުނުކުރެއްވީ އޭނާ ވީއްލެއްޖެނަމަ ނައިބް ރައީސްކަމާއި ރައީސްކަންވެސް އޭނާ ބޭނުންވާތީކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.  

"އިބޫ ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަނޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަނީ، އެއީ ރައީސް ނަޝީދަށް ޖާގަ ނުދިނީ އަޅުގަނޑު. ޤާސިމް އިބްރާހިމަށް ޖާގަ ނުދިނީ އަޅުގަނޑު. އެކަމަށްޓަކައި އެ ދެބޭފުޅުންނަށް ޓިކެޓް ލިބިގެން އުޅެނީ އެހެންވެގެން. މިވަގުތަކީ އިބޫ އާއި ފައިސަލްގެ އިހުތިރާމް އިންތިހާއަށް ބޮޑު ވަގުތެއް"

1 ގަޑއިރަށް ދިގުދެމިގެންދިޔަ ރައީސް ޔާމީންގެ ވާހަކަފުޅުގައި މުޅި ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބަހުގެ ހަމަލާތައް އަމާޒުކުރެއްވީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އެކަނި އެވެ. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ބަހުގެ އެއްވެސް ހަމަލާއެއް އަމާޒުކުރައްވާފައެއް ނުވެ އެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ރައީސް ޔާމީނަކަށް ވިދާޅެއް ނުވެވުނު އެވެ. 

ރައީސް ނަޝީދަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އަމާޒުކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީންގެ މުޅި ވާހަކަފުޅުގައި ދެން ދެއްކެވީ ޖީއެމްއާރުގެ ވާހަކަ އެވެ. އޭގެއިތުރުން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގެ ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލާ ގޮވާލެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ހޫނު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއްދެއްވާފަ އެވެ. 

ރައީސް ނަޝީދާއި، ޤާސިމަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވީ އެމަނިކުފާނުކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއިރު، އެމަނިކުފާނަކީ ޖުޑީޝަރީއަށް ނުފޫޒް ނުފޯރުވާކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުންގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދާއި، ޤާސިމަށް އިްނތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުނީ ކޯޓު ހުކުމެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުންގެންދަވަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ކަލީމް

2 ހަފްތާކުރިން

ޔާމިނު ގެ ސިކުންޑި ގޭގައި ބާއްވާފައި އައުމުން ޕޯޑިއަމްގައި ދެކެވޭނީ ހަމަ ތިވާހަކަ

0
0
ibbe

2 ހަފްތާކުރިން

Adhi ebeyfulhun nakee siyaasee kuvverin ney ves rey ga vidhaalhu vevunu

0
0