13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު

އެމެރިކާއިން އުޅެނީ ނުފޫޒު ފޯރުވަން: ދިވެހި ސަރުކާރު

 • ޚާރިޖިއްޔާއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ އެމެރިކާގެ ބަޔާނާއިމެދު ކަންބޮޑުވާކަމަށް
 • ވާދަކުރާ 2 ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވެސް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ސަރުކާރު
 • ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ އަމުރެއް ނޯންނާނެ
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 7 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 19:41 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
 2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
 3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
 4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
 5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
 6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
 7. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި
 8. ޚަޝޯގީ އެންމެ ފަހުންބުނީ އޭނާ ހާސްވަނީއޭ: ރިޕޯޓަރެއް


ޚާރިޖީ ވުޒާރާ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ހުރަސް އަޅާ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އެމެރިކާއިން އިންޒާރު ދިނުމުން، އެމެރިކާއިން މަސައްކަތްކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕްރޮސެސްއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށްކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޚާރިޖިއްޔާގެ އިންޒާރަށް ރައްދު ދެމުން ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ އެމެރިކާގެ ބަޔާނާއިމެދު ކަންބޮޑުވާކަމަށެވެ. އަދި އެމެރިކާގެ ބަޔާން ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާއިން ސިފަކޮށްފައިވަނީ މިނިވަން ޤައުމަކަށް ބިރު ދެއްކުމާއި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އަމަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނީ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހިން ބޭނުންވާ ވެރިއަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ބާރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމައަށާއި އެމެރިކާއަށް ގޮވާލާކަމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި، ކަމާއި ގުޅޭ އެހެން އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ވާދަކުރާ 2 ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވެސް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ދެ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް ވަރަށް ފޯރިއާއިއެކު ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް (އިބޫ) އާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ކެމްޕެއިން ކުރަން ފުލުހުންނާއި، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި، އެޗްޑީސީއާއި އެހެން އިދާރާތަކުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ހުރަސް އަޅަމުންދާކަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ނެރުނު ބަޔާނުގައި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ދޫކޮށްލުމަށާއި، 1 ފެބްރުއަރީގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ގޮވާލާފައިވާ ގޮވާލުމަށްވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ރައްދު ދީފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ނުތިބޭނެކަމަށާއި، ހުކުމްކޮށްފައި ތިބި އެންމެންނަށްވެސް ހުކުމް ކޮށްފައިވާނީ ޑިއު ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކޯޓުގެ 1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ބާޠިލްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ އަމުރެއް ނޯންނާނެ ކަމަށްވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ދިވެހި ސަރުކާރާއި، ސަރުކާރަށް ވާގިވެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުންވެސް ވަނީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި އެމެރިކާއިން ދިން އިންޒާރާއިއެކު، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމައުގެ ކުރިމަތީގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިފައިވާކަމަށް ޚާރިޖީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވައެވެ. 

އެމެރިކާއިން ދިން އިންޒާރުގެ ރައްދުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެރުނު ބަޔާން

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް