18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 01 ހުވަން
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުގެ ނިންމުން

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި އިންތިހާބުގެ އިންސާފުވެރިކަމާއި މިނިވަންކަމަށް ބެލޭނެ: އިނގިރޭސި ސަފީރު

 • ފިޔަވަޅު އަޅަނީ ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ދެކޮޅަށް
 • އީޔޫއިން އެކުލަވާލި ފްރޭމްވާރކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަމަލުކުރަން ފެށި ގައުމަކީ އިނގިރޭސިވިލާތް
 • ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ދެވަނަ މަރުހަލާއަކީ މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ފްރޭމްވޯކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ ފަރުދުންގެ ނަންތަަކާއެކު އެނެކްސްއެއް އިތުރުކުރުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 7 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 19:11 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
 2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
 3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
 4. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
 5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
 6. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
 7. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ
 8. އިނަރ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ޔުނިވަރސަލް އޭވިއޭޝަންގެ ހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް!


އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ރާއްޖެޓީވީއަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން ރާއްޖޭގެ ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމަށް ބަލާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއްގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ނުވަތަ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ދެކޮޅަށްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަށް ޑޯރިސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ދެވަނަ މަރުހަލާއަކީ މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ފްރޭމްވާރކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ ފަރުދުންގެ ނަންތަަކާއެކު އެނެކްސްއެއް އިތުރުކުރުން ކަމަށެވެ. ފިޔަވަޅުތައް އެޅިގެންދާނީ އެނެކްސްއަށް އިތުރު ވެގެންދާ ފަރުދުންނާއި ދެކޮޅަށް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިވަގުތު އެނެކްސްއެއް އިތުރުކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ޑޯރިސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ޑޯރިސް ވިިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން ބަލާ ކަމެއް ކަމަށާއި މި މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ބެލިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިންތިހާބުގެ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ފިޔަވަޅު އަޅާ ފަރުދުންގެ ލިސްޓަށް ލެވޭނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޑޯރިސް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. 

ރައީސް ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނަށް ވާގިވެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ނިންމާފައިވަނީ މާޗް މަހު އީޔޫގެ ކައުންސިލަށް ރާއްޖޭގެ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ހުށެހެޅުނު ގަރާރާއި ވިދިގެން މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގަރާރާއެކު އެކުލަވާލުމަށް ނިންމި ފްރޭމްވާރކް ވެސް އީޔޫއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެ ފްރޭމްވާރކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަމަލުކުރަން ފެށި ގައުމަކީ އިނގިރޭސިވިލާތެވެ. 

މިފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އީޔޫގެ ގައުމުތަކަށް ނުވަދެވުމާއި ޓްރާންސިޓް ނުކުރެވުމާއި އެކައުންޓްތައް ފްރީޒް ކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ފަންޑުތައް ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ވެސް އީޔޫއިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އީޔޫގެ މި ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަސަރު ބޮޑު ކުރުމަށްޓަކާއި އީޔޫ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ އިތުރުން އީޔޫއިން ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކަށް ވެސް ރާއްޖެއާ މެދު އީޔޫ އިން ވަކިވަކި މީހުންނާއި އިދާރާތަކާ މެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބާރުއަޅާނެ ކަމަށް އީޔޫއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިނގިރޭސި ސަފީރު މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއު މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 10:00 ގައި ގެނެސްދެވޭނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް