21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ޕީޕީއެމްގެ 123 އެކްޓިވިސްޓަކު އޮފިޝަލުންނަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލަ އެމްޑީޕީން ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފި

 • ވަގު އައިޑީކާޑު ހަދާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވޭ
 • އިތުރު ފޮށި ބަހައްޓަން އުޅޭ ރަށް ދެނެގެންފައިވޭ
 • ހައްލު ހޯދާނެ ގޮތް ހޯދާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 7 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 11:20 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
 3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
 4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
 6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
 7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
 8. ބެގް، ބޮރޯ އޯރ ސްޓީލް


އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމްގެ 123 އެކްޓިވިސްޓުން ނަގާފައިވާކަން ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހއ. ދިއްދޫގައި ހުންނަވައި "ރާއްޖެޓީވީ"އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ މީހުން ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ނޫޅެވޭނެ ކަމަށާއި އިލެކްޝަންސްގެ އޮފިޝަލުން އަމަލު ކުރަންޖެހެނީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހަމަހަމަކަމާ އެކުގައި ކަމަށެވެ.

އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ، އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޮފިޝަލުންގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

"ގާނޫނީ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ. ގާނޫނުލް އުގޫބާތު އޮންނަ ގޮތުން އިންތިހާބުގައި މިފަދަ އޮޅުވާލުންތަކެއް އޮޅުވާލާ ފަރާތްތައް ފިޔަވަޅު އެޅެމުންދާނެ. ޖިނައީ ކުށެއް އެބޭފުޅުން ކުރައްވަނީ. އެ ކުށުގެ އުގޫބާތަކީ ފަސް އަހަރާއި 10 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލު ހުކުމް ވެސް އެބަހުރި،" ގާނޫނީ ވަކީލުކަން ވެސް ކުރައްވާ ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވީ "ވަގު އައިޑީކާޑު" ހަދާފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ އެ ޕާޓީއަަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ އިންތިމާޒުތައް އެމްޑީޕީން ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފޭސް ރެކޮގްނިޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެމްޑީޕީގައި އެބަހުރި ކަމަށާއި ވަގު އައިޑީކާޑު ހަދައިގެން ވޯޓުލާ މީހުން ދެނެގަންނާނެ ކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ވޯޓު ފޮށިތަކާ އެކު، އިތުރު ފޮށިތަކެއް ރަށްތަކަށް ފޮނުވަމުންދާ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވައި، ހަސަން ވިދާޅުވީ އިތުރަށް ވޯޓުފޮށިތައް ދިޔަ ރަށްތަކަކީ ކޮންބައިކަން އެނގޭ ކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހިންގަން އުޅޭ ޖަރީމާއަށް އެމްޑީޕީ ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފަ އަޅުގަނޑުމެން ހުންނާނީ. މިހާރު ވެސް ފޮށި ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ، ނުވަތަ ބަދަލު ކުރަން އުޅެއްޖެ ނަމަ، އެކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ އިމްތިޒާމުތައް އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ރަށްރަށުގައި ކޮށްފައި. އަަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ އެއް ފޮށި ހުންނަންޖެހޭ ތަނަކަށް ދެ ފޮށި ގެންގޮސްގެން، އެ ވޯޓު ފޮށި ބަދަލުކޮށްގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ޖަރާިމާ ހިންގަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އުޅުއްވާފިއްޔާ އެކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކާ، އަޅުގަނޑުމެން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ކުރަންޖެހޭ އިންޔިޒާމުތައް މިހާރު އެ ރަށްރަށުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާނީކޮށްފައި،" ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް