17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:01

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިބޫ މަަސައްކަތް ކުރައްވަނީ މުޖުތަމައުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް: އަނާރާ

  • ވަޒީފާއިން ކަނޑާ، ނުފޫޒު ފޯރުވުމަކީ އޯގާތެރި ވެރިއެއްގެ ކިބައިން ފެންނާނެ ސިފަތަކެއް ނޫން
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 7 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 00:17 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނައީމް -- ރާއްޖެއެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިބޫ މަަސައްކަތް ކުރައްވަނީ މުޖުތަމައުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް ކަމަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނައީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހއ. ދިއްދޫގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަނާރާ ވިދާޅުވީ، މި އިންތިޚާބުގައި ދެން ވާދަކުރައްވާ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީނާ ޚިލާފަށް އިބޫ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ، އިސްލާހަށް ކަމަށެވެ.

ރައީސަކަށް އަންނަ ފަރާތަކީ ރައްޔިތުން ދެެކެ ލޯބިވާ އޯގާތެރި ބޭފުޅަކަށް ވާންޖެހޭއިރު އެ ސިފަތައް ހުރި ބޭފުޅަކީ އިބޫ ކަމަށް އަނާރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަނާރާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވަޒީފާތަކުގައި ތިބި މުއައްޒަފުންނަށް ނުހައްގުން ފިޔަވަޅުއަޅައި، ބިރުދައްކާ ވަޒީފާއިން ކަނޑާ، ނުފޫޒު ފޯރުވުމަކީ އޯގާތެރި ވެރިއެއްގެ ކިބައިން ފެންނާނެ ސިފަތައް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަނާރާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެކަން ކަމަށް ބަލައި ރައްޔިތުން އެންމެ މުހިއްމު ނިންމުން ނިންމަން ވާނީ އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެންމެ އޯގާތެރިވެރިއެެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސަކަށް ހޮވާ ފަރާތަކީ އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާ އެކު ރައްޔިތުންނާ މެދު އަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މި ވޭތުވެ ދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ފެނިގެން ދިޔައީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފިކުރުގެ މީހުންނާ މެދު ބޭއިންސާފުން އަމަލުކުރެވިގެން ދިޔަތަން ކަމަށް އަނާރާ ވިދާޅުވިއެެވެ. އަދި ފާޅުގައި ފައިސާ ގޯންޏެއް ހިފައިގެން މެންބަރުންނަށް ބަހަން ނުކުންނެވި ބޭފުޅާއަށް ސުވާލެއް ކޮށްނުލައްވާ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތި މަޖިލީހުގެ އެތަށް މެންބަރުންނަށް ޖަލުގައްޔާއި އެކި ގޮތް ގޮތުން މި ސަރުކަރުން އަނިޔާވެރި ވެފައިވާކަން އަނާރާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ހުރިހާ ބޭއްއިންސާފަށް ކެތް ނުކުރެވިގެން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން އެތަށް މަޝަވަރާއެއް ކުރުމަށް ފަހު އަދުލުވެރި ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވޭނެ ބޭފުޅަކީ އިބޫ ކަމަށް ނިންމަވާ އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމެވީ ކަމަށް އަނާރާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަނާރާ ވިދާޅުވީ އެންމެ އޯގާތެރި ވަފާތެރި ދެތުވެރި ބޭފުޅަކު ވެރިއަކަށް ހޮވުމީ ރައްޔިތުން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ބޭފުޅަކީ އިބޫ ކަމަށް އަނާރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް