13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ކޯލިޝަނާއި ގުޅުން

ތިނަދޫ ފެނަކައިގެ 17 މުއައްޒަފުން ކޯލިޝަނަށް ތާއީދުކޮށް ފާޅުގައި ކުރިއަށް!

  • ތިނަދޫއިން އިތުރު މުއައްޒަފުން ކޯލިޝަނާއި ގުޅޭނެކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 23:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި
  8. ޚަޝޯގީ އެންމެ ފަހުންބުނީ އޭނާ ހާސްވަނީއޭ: ރިޕޯޓަރެއް


ކޯލިޝނާއި ގުޅުނު ތިނަދޫ ފެނަކައިގެ މުއައްޒަފުން -- ޓްވިޓަރ

ގދ. ތިނަދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗްގައި މަސައްކަތް ކުރާ 17 މުއައްޒަފުން ކޯލިޝަނަށް ތާއީދުކޮށް ފާޅުގައި ނުކުމެއްޖެއެވެ.

އެ މުއައްޒަފުން ކޯލިޝަނަށް ތާއީދުކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝެއާ ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯގައި ބުނެފައިވަނީ "ބިރު ދައްކައިގެން ފަހަތަށް ނުޖެއްސޭނެ" ކަމަށެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހުން ކޯލިޝަނަށް ތާއީދު ކުރާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފާޅުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މުއައްޒަފުންނަކީ، ކޯލިޝަންގެ ބައެއް ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ދިރިއުޅޭ ރަށްނޫން އެހެން ރަށްރަށަށް ވަޒީފާބަދަލުކޮށްފައިވާ މުއައްޒަފުންނެވެ.

ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ގަސަމް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ، މިއަދު ތިނަދޫންނައި ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފެނިގެން އެ ދަނީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ފިއްތާ ދައްކާ ބިރުގެ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެ ބިރު ފަހަނަ އަޅާގޮސް ކޯލިޝަނާއި ގުޅޭ ސަރުކާރު މުއައްޒަފުންނާއި ކުންފުނި ތަކުން މުއައްޒަފުން ފަތުއަޑު ކިޔާފައި ކޯލިޝަނާއި ގުޅޭ މަންޒަރު ފެނިގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ތިނަދޫއިންވެސް އަދިވެސް އެތަށް މުއައްޒަފުން ކޯލިޝަނާއި ގުޅޭ މަންޒަރު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ފެނިގެންދާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުވެސް ވަނީ މާލޭގެ އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ވިއްސަށްވުރެ ގިނަ ޓީޗަރުން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް (އިބޫ) އާއި ބައްދަލުކޮށް، އެމަނިކުފާނަށް ތާޢީދުކުރާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޕިލޯސަފަރު

2 މަސް ކުރިން

އަދިވެސް އިންސާނީ ކަރާމަތާއި ހައްގަށް ނުބަލާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ހަދާނަމޭ ހިތާ މުވައްޒަފުން ސަަަސްޕެންޑްކޮށް ހިޖުރަކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރޭ! ފަހެ، އެމީހުންގެ ކުށަކީ ތިމަންމެން އިބޫއަށް ތާޢީދުކުރަމޭ ބުނުން ހެއްޔެވެ؟ ކުރާ އަނިޔާ ގެ ހިތިކަން ތި ފެނަކަ އާޢި މި ސަރުކާރު ނިކަންހުރެ ދެކޭނެއެވެ.

0
0