20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ކޯލިޝަނާއި ގުޅުން

ތިނަދޫ ފެނަކައިގެ 17 މުއައްޒަފުން ކޯލިޝަނަށް ތާއީދުކޮށް ފާޅުގައި ކުރިއަށް!

  • ތިނަދޫއިން އިތުރު މުއައްޒަފުން ކޯލިޝަނާއި ގުޅޭނެކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 23:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ކޯލިޝނާއި ގުޅުނު ތިނަދޫ ފެނަކައިގެ މުއައްޒަފުން -- ޓްވިޓަރ

ގދ. ތިނަދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗްގައި މަސައްކަތް ކުރާ 17 މުއައްޒަފުން ކޯލިޝަނަށް ތާއީދުކޮށް ފާޅުގައި ނުކުމެއްޖެއެވެ.

އެ މުއައްޒަފުން ކޯލިޝަނަށް ތާއީދުކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝެއާ ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯގައި ބުނެފައިވަނީ "ބިރު ދައްކައިގެން ފަހަތަށް ނުޖެއްސޭނެ" ކަމަށެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހުން ކޯލިޝަނަށް ތާއީދު ކުރާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފާޅުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މުއައްޒަފުންނަކީ، ކޯލިޝަންގެ ބައެއް ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ދިރިއުޅޭ ރަށްނޫން އެހެން ރަށްރަށަށް ވަޒީފާބަދަލުކޮށްފައިވާ މުއައްޒަފުންނެވެ.

ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ގަސަމް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ، މިއަދު ތިނަދޫންނައި ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފެނިގެން އެ ދަނީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ފިއްތާ ދައްކާ ބިރުގެ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެ ބިރު ފަހަނަ އަޅާގޮސް ކޯލިޝަނާއި ގުޅޭ ސަރުކާރު މުއައްޒަފުންނާއި ކުންފުނި ތަކުން މުއައްޒަފުން ފަތުއަޑު ކިޔާފައި ކޯލިޝަނާއި ގުޅޭ މަންޒަރު ފެނިގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ތިނަދޫއިންވެސް އަދިވެސް އެތަށް މުއައްޒަފުން ކޯލިޝަނާއި ގުޅޭ މަންޒަރު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ފެނިގެންދާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުވެސް ވަނީ މާލޭގެ އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ވިއްސަށްވުރެ ގިނަ ޓީޗަރުން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް (އިބޫ) އާއި ބައްދަލުކޮށް، އެމަނިކުފާނަށް ތާޢީދުކުރާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޕިލޯސަފަރު

2 ހަފްތާކުރިން

އަދިވެސް އިންސާނީ ކަރާމަތާއި ހައްގަށް ނުބަލާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ހަދާނަމޭ ހިތާ މުވައްޒަފުން ސަަަސްޕެންޑްކޮށް ހިޖުރަކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރޭ! ފަހެ، އެމީހުންގެ ކުށަކީ ތިމަންމެން އިބޫއަށް ތާޢީދުކުރަމޭ ބުނުން ހެއްޔެވެ؟ ކުރާ އަނިޔާ ގެ ހިތިކަން ތި ފެނަކަ އާޢި މި ސަރުކާރު ނިކަންހުރެ ދެކޭނެއެވެ.

0
0