18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ރިޔާސީ ބަހުސަކަށް ދައުވަތު ދީފި

  • ރިޔާސީ ބަހުސް ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު
  • އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި އެކެންޑިޑޭޓުން ކުރިއަށްއޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހު ގައުމުގެ ކަންކަން ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އެނގެންޖެހޭ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 20:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  5. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  6. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ބޭއްވި ޕެނަލްއެއް -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ބަހުސެއް ބާއްވަން ނިންމާ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން މިދެބޭފުޅުންނަށް ދައުވަތު ފޮނުވައިފިއެވެ.

މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި، ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދައުވަތު ފޮނުވާފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

ޓްރާންސްޕޭރަންސީން ބުނީ ރިޔާސީ ބަހުސް ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީން ބުނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި އެ ކެންޑިޑޭޓުން ތަމްސީލްކުރާ ޕާޓީތަކުގެ މެނިފެސްޓޯ ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ތިލަވެ، ކުރިއަށްއޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހު ގައުމުގެ ކަންކަން ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް އެނގުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެކެވެ.

މިގޮތުން މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، އެކެނޑިޑޭޓުންނާއި ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ގައުމުގެ ހިންގުމާއި ތަރައްގީގެ މިސްރާބަށް ބައްޓަން ކުރަން ރާވާފައިވާ ގޮތާއި، ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އެކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ތަފްސީލް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުންނަށް ތައާރަފް ކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީނާއި އިބޫއާ ދެމެދު ރިޔާސީ ބަހުސެއް ބާއްވަން ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ނިންމާފައިވާއިރު ރާއްޖެޓީވީންނާއި، ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ވެސް ބަހުސްއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމިއެވެ. ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތުމަށް އިބޫ ނިންމެވިއިރު، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ބަހުސްގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެޑައިނުގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް