20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ފަޒާދު ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށް، މެމްބަރުކަން ގެއްލުވާލައިފި

  • ޕީޕީއެމްއަށް ގެލުންވާ ގޮތްގޮތަށް ފަޒާދު ތަކުރާރުކޮށް އަމަލުކުރަމުންގެންދާކަމަށް ބުނެފައިވޭ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 16:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


އިދިކޮޅު ކެމްޕޭންގައި ފަޒާދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން -- އައްޑޫ ލައިވް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެން މަސައްކަތް ފެއްޓެވުމާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދު ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ. 

ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީން ފަޒާދުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، އޭނާއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ދިފާއުވުމަށް ދެ މެމްބަރަކު އައްޔަނުކުރުމަށް ދިން ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިއްޕަވާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ދެއްވި ފުރުސަތުގެ ބޭނުންވެސް ފަޒާދު ހިތްޕަވާފައިނުވާކަމަށެވެ. 

ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލިއިރު ކޮމެޓީއަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ކަމަށް ސިޓީގައި ހިމަނާފައިވާއިރު، ފަހަކަށް އައިސް ޕާޓީގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ފަޒާދު ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ޕާޓީން އަންގާ އެންގުންތަކާއި، ޕާޓީން އެދޭ ކަންކަމުގައި ޕާޓީއަށް އެއްބާރުލުންދެމުން ނުގެންދާކަމަށާއި، ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމުގައިވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާކަން ފާހަގަކުރެވިިފައިވާކަމަށް ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

އޭގެއިތުރުން ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން އަންގާ އެންގުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ފަޒާދު އަމަލުކުރައްވަމުން ނުގެންދަވާ ކަމަށާއި، ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފަށް ފަޒާދު އަމަލުކުރައްވަމުންގެންދަވާކަމަށް އެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ޕާޓީއަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ފަޒާދު ތަކުރާރުކޮށް އަމަލުކުރައްވަމުންގެންދަވާކަމަށްވެސް ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ އެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

ފަޒާދު، ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރުމާއެކު އޭނާގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިގެންދާނެ އެވެ. ސަރުކާރުން ފާސްކުރި، އެންޓި ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރަކު ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެކަމަށްވަނީނަމަ، އަދި ޕާޓީއަކުން ވަކިކޮށްފިކަމަށްވަނީނަމަ އެ މެމްބަރެއްގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިގެންދާނެ އެވެ. 

ފަޒާދު ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރިިއިރު، އޭނާ މިވަގުތުވެސް އުޅުއްވަމުންގެންދަވަނީ އިދިކޮޅު ކެމްޕޭންގައި ހއ. އަށް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއެކު ވަޑައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް