19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ތެޔޮ ބޯޓުގެ މައްސަލަ ރައީސް ޔާމީނަށް ގުޅުމެއް ވާކަމަށް ދައްކައި އޭސީސީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކީ އިންތިހާބީ ހައްގަކަށް އަރައިގަތުން: މުއާޒް

  • މިއީ އަބުރާ ބެހުމަށް ވުރެ ސީރިއަސް ކަމެއް
  • މިއީ ވޯޓަށް ނުފޫޒް ފޯރުވުމަށް ކުރާ ކަމެއް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 12:54 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ -- ގޫގުލް

ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރި ހިންގިކަން ފަޅާއަރާފައިވާ ތެޔޮ ބޯޓްތަކުގެ ކުންފުންޏާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ބުނެ އޭސީސީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ އިންތިހާބީ ހައްގަކަށް އަރައިގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުއާޒް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކަމަށް ދައްކަން އެމްޑީޕީން ނޫސް ކޮންޕަރެންސެއް ބާއްވައި ރައީސް ޔާމީންގެ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލު ވާކަން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކަން ބެލުމަށް އޭސީސީއަށް މައްސަލަ ވެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ ވޯޓަށް ނުފޫޒް ފޯރުވުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަކީ އަބުރާ ބެހުމަށް ވުރެ ސީރިއަސް ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ދިދަ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭނުންކޮށްގެން ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރީ ހިންގި ކަމަށް ބުނާ "ޒިން ޔުއާން18" ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅެނީ ހޮންކޮންގްގެ ލޯންގް ލައިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން ކަމަށާއި އެ ކުންފުނީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ "ޕްރޮސްޕެރީ" ކިޔާ ބޯޓަކުން ވެސް 15 ޖެނުއަރީ 2018 ގައި ދިވެހި ދިދަ ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ އުޅަނދުގައި ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ ތެޔޮ އުފުލާ ބޯޓެއް ކަމުގައިވާ "ޓްރާންސް ފިއުލް11"ގެ ކޯލް ސައިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިރު "ޓްރާންސް ފިއުލް11" އަކީ ކުރީގެ ކާނަލް، މުހައްމަދު ޒިޔާދުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަމުގެ ދަށުގައި ހިންގަމުންދާ ގްރީން ބޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކިޔާ ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޓެއް ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމިން ވަނީ އެ ކުންފުނިން ލޯނެއް ބޭނުންވެގެން އެދުމުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑު މެމްބަރުންނަށް ގުޅުއްވައި އެ ލޯނު ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ކަމަށް ވެސް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހަބޭސް

2 ހަފްތާކުރިން

ތިޔަ ތަރުޖަމާނަކީވެސް މަޤާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގަމުންދާ މުޖުރިމެއް ކަމަށް މީހުން ބުނޭ ކެޔޮކޭވަރު އެނގޭނީ ބިތުފަނގިނެގުމުން:

2
0