21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

މި ސަރުކާރުން ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ބިޔަ މަޝްރޫއަކީ ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުން: އިބޫ

  • މި ސަރުކާރަށް ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު ވެސް ނޭޅުނު
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 10:49 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
  8. ބެގް، ބޮރޯ އޯރ ސްޓީލް


އިބޫއަށް ހޯރަފުށިން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ: ފުޓްސަލް ދަނޑުއެޅުމަކީ ސަރުކާރުން ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއު -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ސަރުކާރުން ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަކީ ރަށްރަށުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުން ކަމަށް އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅިވެއްޖެއެވެ.

ހއ. ތަކަންދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގައި ތިބި ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި އިބޫ ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން ހިންގި "އެންމެ ބޮޑު ބިޔަ މަޝްރޫއުއަކީ" ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުން ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެކަން ތަކަންދޫގައި ނުވި ކަމަށެވެ. އެ މޭރުމުން އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފުޓުސަލް ދަނޑުއަޅާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ފުޓުސަލް ދަނޑު އެޅުމަކީ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރި ރަށްރަށުގެ އަސާސީ ހިދުމަތްތަކަށް މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދޭ ކަމަށް ވެސް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސަރުކާރުން ނަރުދަމާ އާއި ބޯފެނާއި އަސާސީ ހިދުމަތްތައް އެއީ މާ އިސްކަންދޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިއަސް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެ ހިދުމަތްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު އެކަން ކޮށްދެއްވާނީ އަސާސީ ހިދުމަތްތަކަކީ ވައުދަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެއީ ކޮންމެހެން ސަރުކާރުން ކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ދެކިގެން ކަމަށް ވެސް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ތަކަންދޫގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅެމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އިބޫ ވިދާޅުވީ އެހެން ވާންޖެހެނީ ރަށުގައި ތިބެ އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ހއ. އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ރަށުގައި ތިބެ ވަޒީފާ ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން ކުދި ވިޔަފާރީތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަމުންދަނީ އެ ވިޔަފާރީތައް ހިންގަން އުނދަގޫވާ ވަރަށް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެގޮތަށް ކޮށްފައި ހުރި ޖޫރިމަނާތައް އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި މާފުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ މާ ބޮޑު ތަފްސީލެއް ނުދެއްވައެވެ. ކުދި ދޯނިފަހަރު އެކި ގޮތް ގޮތުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާއިރު ބައެއް މީހުން ތިބީ އެ އަދަދު ނުދެއްކިފައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ފުޓްސަލް ދަންޑަކަށް މިލިޔަނެއް

2 ހަފްތާކުރިން

ފުޓްސަލް ދަންޑަކަށް މިލިޔަނެއް

0
0
ކުލަ ހުއްޓާލަބަލަ

2 ހަފްތާކުރިން

ޕީޕީއެމްގެ ރަނޑު ފިޔާތޮށި ކުލައާއި، އެންމްޑީޕީގެ ފާދިރީ ކުލަ ހުއްޓާލަބަލަ

0
0
އައިލް

2 ހަފްތާކުރިން

ހަޖަމުނުވިޔަސް ތީދެން ބޮޑުވަރު. އަބަދު ދޮގެއް ނުވިކޭނެ. ދެލޯ ސަލާމަތުން ހުރި ކޮންމެ މީހަކަށް ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ފެންނާނެ. އިތުރަށް ދައްކާނެ ވާހަކައެއްނެތި ވާހަކަހުސްވީތަ؟

1
1