24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ހޮކައިޑޯ ބިންހެލުން

ޖަޕާނައަށް އައި ބިންހެލުމެއްގައި ބިންގަޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް އެތައް ބަޔަކު ގެއްލިއްޖެ

 • ބިންހެލުން އައީ ހޮކައިޑޯ ސަރަހައްދަށް 6.6 މެގްނިޓިއުޑްގައި
 • ހެލިކޮަޕްޓަރުތަކުންދަނީ ވާޖަހައިގެން މީހުން ނަގަމުން
 • ތިން މިލިއަނެއްހާ ގެއިންވަނީ ކަރަންޓު ކެނޑިފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 10:23 | |

މަގުބޫލް

 1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
 2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
 3. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
 4. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
 5. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
 6. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
 7. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
 8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް ދެ މީހަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ގެއްލިފައި -- ރޮއިޓަރސް

ޖަޕާނުގެ އުތުރުގެ ހޮކައިޑޯ ސަރަހައްދަށް 6.6 މެގްނިޓިއުޑްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި ބިންގަޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް ގެތައް ވެއްޓި، ދެ މީހަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ގެއްލިއްޖެއެވެ.

ބިންހެލުމުގެ އަސަރުކުރި ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ހަފްތާގެ ކުރީކޮޅު ބާރުގަދަ ތޫފާން ޖެބީ އެރި ސަރަހައްދުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މަތިން ބަލާއިރު ބިންގަޑު ކަނޑައިގެންގޮސް ވާދީތަކުގައިވާ ގެތަކުގެ މައްޗަށް ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ.

ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުން ދަނީ ވާޖަހައިގެން މީހުން ނަގަމުންނެވެ.

ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭ ތަރމަލް ސަޕްލައި ހަލާކުވެ ތިން މިލިއަނެއްހާ ގެއިން ވަނީ ކަރަންޓް ކެނޑިފައެވެ.

ޖަޕާނުގެ އެންއެޗްކޭ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބިންހެލުމުގެ ކުރިން ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި ޓޯމާރީ ނިއުކްލިއަރ ޕަވަރ ޕްލާންޓް، ބެކަޕްއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެެވެ. ބެކަޕް ބޭނުންކުރަންޖެހުނީ ފިނިކުރާ ސިސްޓަމަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށެވެ.

ފުރަތަމަ އައި ބިންހެލުމަށް ފަހު 5.3 މެގްނިޓިއުޑްގެ ކުދި ގުޑުންތައް އައިސްފައި ވެއެވެ. އަދި މުޅި ރޭ އެކީ އެފަދަ އެތައް ކުދި ގުޑުންތައް އައިސްފައި ވެއެވެ.

ސަރަހައްދީ ވެރިރަށް ސަޕޯރޯގެ އިރުދެކުނުން 62 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުރުމިނަށް ބިމުގެ ވަރަށް ތިލައިން އައިސްފައިވާ ބިންހެލުމެއް ނަމަވެސް ސުނާމީގެ އިންޒާރެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުންނާއި ސެލްފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މެމްބަރުންނާ އެކު މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި 20،000 މީހުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނުގެ ޔޮޝީޑޭ ސޫގާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިތުރު 20،000 މީހުން މަސައްކަތާ ގުޅޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ކެބިނެޓްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހު ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ ވިދާޅުވީ މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ބިން ހެލުމުގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި މި ވަނީ ތޫފާނު ޖެބީގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ޖަޕާނަށް ކުރިމަތިވެފައި ވަނިކޮށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް