18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އައްސިދަ
11 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ހޮލީވުޑް

ޑެންޒެލް ވޮޝިންގޓަންގެ ފުރަތަމަ ސެގް އެވޯޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި

  • މި އެވޯޑް ދެނީ، ސްކްރީން އެކްޓަރސް ގިލްޑް-އެމެރިކަން ފެޑަރޭޝަން އޮފް ޓެލެވިޒަން އެންޑް ރޭޑިއޯ އާޓިސްޓްސްގެ ފަރާތުން
  • އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލެސްގެ މަޝްހޫރު ޝްރައިން އޮޑިޓޯރިއަމްގައި
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 30 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 15:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  3. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  4. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  5. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  7. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި
  8. ލިކަމެކް ނައިޓް މާކެޓް ހުޅުވައިފި


މަޝްހޫރު އެކްޓަރ، ޑެންޒެެލް ވޮޝިންގޓަންގެ ފުރަތަމަ ސެގް އެވޯޑް ކާމިޔާބުކޮށްފާފައިވަނީ ފިލްމް "ގެންސެސް"އިން ފެނިގެންދާ ރޯލަށް -- ގޫގުލް

ތޭވީސް ވަނަ ސްކްރީން އެކްޓަރސް ގިލްޑް އެވޯޑްސް، ނުވަތަ ސެގް އެވޯޑްސް ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާފައިވާއިރު، މި ހަފްލާގައި ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު ފިލްމާއި ޓީވީން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަރިންނަށް ވަނީ އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްފައި ވެއެވެ.

 

އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލެސްގެ މަޝްހޫރު ޝްރައިން އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަރިންތައް ފެނިގެން ދިޔައެވެ.

 

"ލާ ލާ ލޭންޑް"، "ފެންސެސް"، "ހިޑްން ފިގަރސް"، "މޫންލައިޓް" އަދި "މެންޗެސްޓަރ ބައި ދަ ސީ" ފަދަ ފިލްމްތަކުގެ ތަރިންނަށް މި އަހަރުގެ ސެގް އެވޯޑްސްގައި ގިނަ "ޕްރެއިޒް" ލިބިގެންދިޔަ އިރު، ޓީވީން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ، "ދަ ޕީޕަލް ވަރސަސް އޯ.ޖޭ. ސިމްޕްސަން: އެމެރިކަން ކްރައިމް ސްޓޯރީ"، "އޮރެންޖް އިޒް ދަ ނިއު ބްލެކް"، "ވެސްޓްވޯލްޑް"، "ސްޓްރޭންޖަރ ތިންގްސް"، "ދިސް އިޒް އަސް އަދި ބްލެކް-އިޝް" އެވެ. ނަމަވެސް، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ސެގް އެވޯޑްސްގައި ސަމާލުކަން ލިބުނީ ހަމައެކަނު މި ފިލްމްތަކުން ފެނިގެންދާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ.

 

މި އަހަރުގެ ސްކްރީން އެކްޓަރސް ގިލްޑް އެވޯޑްސް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތްތައް:

އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޕަރފޯމަންސް ބައި އެން އަންސާމްބްލް އިން އަ ޑްރާމާ ސީރީޒް: ސްޓްރޭންޖަރ ތިންގްސް

އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޕަރފޯމަންސް ބައި އަ ފީމޭލް އެކްޓަރ އިން އަ ޑްރާމާ ސީރީޒް: ކްލެއަރ ފޯއި، ދަ ކްރައުން

އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޕަރފޯމަންސް ބައި އަ މޭލް އެކްޓަރ އިން އަ ޑްރާމާ ސީރީޒް: ޖޯމް ލިތުގޯވ، ދަ ކްރައުން

އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޕަރފޯމަންސް ބައި އަ މޭލް އެކްޓަރ އިން އަ ޓެލެވިޒަން މޫވީ އޯރ ލިމިޓެޑް ސީރީޒް: ބްރަޔަން ކްރެންސްޓަން، އޯލް ދަ ވޭ

އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޕަރފޯމަންސް ބައި އަ ފީމޭލް އެކްޓަރ އިން އަ ޓެލެވިޒަން މޫވީ އޯރ ލިމިޓެޑް ސީރީޒް: ސާރާ ޕޯލްސަން، ދަ ޕީޕަލް ވަރސަސް އޯ.ޖޭ. ސިމްޕްސަން: އެމެރިކަން ކްރައިމް ސްޓޯރީ

އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޕަރފޯމަންސް ބައި އެން އަންސާމްބްލް އިން އަ ކޮމެޑީ ސީރީޒް: އޮރެންޖް އިޒް ދަ ނިއު ބްލެކް

އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޕަރފޯމަންސް ބައި އަ މޭލް އެކްޓަރ އިން އަ ކޮމެޑީ ސީރީޒް: ވިލިއަމް އެޗް. މޭސީ، ޝޭމްލެސް

އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޕަރފޯމަންސް ބައި އަ ފީމޭލް އެކްޓަރ އިން އަ ކޮމެޑީ ސީރީޒް: ޖޫލިއާ ލުއީ-ޑްރައިފަސް، ވީޕް

އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޕަރފޯމަންސް ބައި އަ މޭލް އެކްޓަރ އިން އަ ސަޕޯޓިންގ ރޯލް އިން އަ މޯޝަން ޕިކްޗަރ: މަހަރޝަލަ އަލީ، މޫންލައިޓް

އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޕަރފޯމަންސް ބައި އަ ފީމޭލް އެކްޓަރ އިން އަ ސަޕޯޓިންގ ރޯލް އިން އަ މޯޝަން ޕިކްޗަރ: ވައޯލާ ޑޭވިސް، ފެންސެސް

އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޕަރފޯމަންސް ބައި އަ ފީމޭލް އެކްޓަރ އިން އަ ލީޑިންގ ރޯލް އިން އަ މޯޝަން ޕިކްޗަރ: އެމާ ސްޓޯން، ލާ ލާ ލޭންޑް

އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޕަރފޯމަންސް ބައި އަ މޭލް އެކްޓަރ އިން އަ ލީޑިންގ ރޯލް އިން އަ މޯޝަން ޕިކްޗަރ: ޑެންޒެލް ވޮޝިންގޓަން، ފެންސެސް

އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޕަރފޯމަންސް ބައި އަ ކާސްޓް އިން އަ މޯޝަން ޕިކްޗަރ: ހިޑްން ފިގަރސް

އައުޓްސްޓޭންޑިންގ އެކްޝަން ޕަރފޯމަންސް ބައި އަ ސްޓަންޓް އަންސާމްބަލް: ހެކްސޯ ރިޖް

އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޕަރފޯމަންސް ބައި އަ ސްޓަންޓް އަންސާމްބްލް: ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް

ސެގް ލައިފް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް: ލިލީ ޓޮމްލިން

 

މި އަހަރުގެ ސެގް އެވޯޑް ހަފްލާގައި އެވޯޑް ލިބުނު ގިނަ ތަރިން ވަނީ އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް މި މަހު 20 ގައި ހުވާކުރެއްވެވި، ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓަރަމްޕަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާފައެވެ. އަދި ގިނަ ތަރިން ދަނީ އެ ގައުމުގެ އެކި ކަންކޮޅުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ރައީސް ޓަރްމްޕަގެ ސިޔާސަތުތަކާ، ނިންމުންތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުންނެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް