18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 11 އައްސިދަ
11 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:58
ފަތިސް 04:45

ޝެއިހް އިލްޔާސް ހުސައިން

ދޮގާއި ފިތުނަ އުފައްދާ ކަމަށް ބުނެ، އިލްޔާސް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

 • އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ނުވަ މަރެއް ހިނގި ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވި
 • ފުލުހުން ބުނީ އެއީ ދޮގެއް ކަމަށް
 • ފުލުހުން ބުނީ އެވާހަކަތައް ދެއްކެވީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒް ފޯރުވުމަށް ކަމަށް
ޙުސައިން ޙަސަން އަދި އަހުމަދު މުހުސިނު | hucenhassan

| 5 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 13:51 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއިގެ މަގާމުން ޖާބިރު ވަކިކުރަނީ!
 2. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
 3. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
 4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
 5. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
 6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
 7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
 8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


ޝެއިހް އިލްޔާސް ހުސައިން -- އަދާލަތު ޕާޓީ

ދޮގު ވާހަކަތަކާއި ފިތުނަ އުފައްދާ ކަމަށް ބުނެ، މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިހް އިލްޔާސް ހުސައިން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފިއެވެ.

އޭނާ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އެންގީ އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ ގުޅިގެން ދެއްކި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ނޫސްވެރިން ބައިތިއްބައިގެން އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގައި ދެއްވި ބަޔާނެއްގައި ފުލުހުންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން، ސްޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން، ނުވަ ޒުވާނަކު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ޝެއިހް އިލްޔާސް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ވާހަކަތަކަކީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި އެއީ ފިތުނަ އުފެއްދުމަށް ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ޝިފާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝައިޚް އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ޑރ އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ފެނިގެންދިޔަ ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު 9 ވަރަކަށް ޒުވާނުން އެއްވެސް ކަހަލަ ރަހުމެއްނެތި މަރާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ތަހުގީގް ނުކުރެވުނީ ކީއްވެތޯ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު ކީއްވެތޯ ތަހުގީގް ނުކުރެވުނީ. ޑރ އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު 9 ވަރަކަށް ޒުވާނުން އެއްވެސް އެއްވެސް ކަހަލަ ރަހުމެއް ނެތި މަރާލެވިގެން ހިނގައްޖެއޭ ކީއްވެހޭ ތަހުގީގް ނުކުރެވުނީ. މިނޫން ދުވަހެއް އަންނާނެ." އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތުތައް ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވުމުން އެއީ ދޮގުވާހަކަ ދައްކައިގެން ފުލުހުންނާއި ދިވެހި ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް ޝައިޚް ދެއްކެވި އަމިއްލަ ވާހަކަ ތަކެއް ކަމަށް ޝިފާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޝައިޚް އިލްޔާސް ދެއްކެވި ގޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެ ޝިފާން ވިދާޅުވި ވާހަކަ ފުޅުގައި ސޯޝަލް މީޑިޔާގައިވާ ތުހުމަތު ތަކެއް ކަމަށް  އިލްޔާސް ވިދާޅުވާ ބައި ޝިފާން ވަނީ އުނިކުރައްވާފައެވެ.

ދީނީ ގޮތުން އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮތްގޮތްވެސް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިނަމަވެސް ޝިފާން ވިދާޅުވީ އެއީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއް ކަމަށެވެ.

"ޝައިޚް އިލްޔާސް ވިދާޅުވި މޭރުމުން ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަނޑު ސުވާލުކުރަން ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެންތޯ މިހާ ގިނަދުވަސްވެގެން ދިޔައިރު އަވަހާރަ ކޮށްލެވުނު ޑރ އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ މައްސަލަ ތަހުގީގް ނުކުރެވުނީ ކީއްވެތޯ. އަދި  މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނުވަ ޒުވާނުން ރަހުމެއް ނެތްގޮތުގައި މަރާލެވުނުއިރު ތަހުގީގް ނުކުރެވުނީ ކީއްވެގެންތޯ." ޝިފާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާން ވިދާޅުވީ ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ މައްސަލައަކީ އެމެރިކާގެ އެފްބީއައިގެ އެހީތެރިކަމާއި އެވަގުތު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ގިނަ އިދާރާގެ ބޭނުންކޮށްގެން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފުލުހުން ހިންގި ތަހުގީގެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެތަހުގީގް ފުރިހަމަކޮށް އެމައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިންގައި އެމައްސަލައިގާ އެކިފަރާތްތަކަށް ހުކުމްވެސް ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

ޝިފާން ވިދާޅުވީ އިލްޔާސްގެ ވާހަކަތަކަކީ މިހާ ގިނަދުވަސް ވީއިރުވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުވާލު އުފެދޭ މިހާގިނަދުވަސްވެގެން ދިޔައިރު މިހާ ނުރައްކާތެރި ވާހަކައެއް ފުލުހުންނާއި ދިވެހި ދައުލަތާއި، ކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ފަޟީޙަތްވެ ފިތުނަ އުފެއްދުމުގެ ނިޔަތުގައި މިވާހަކަ ދެއްކެވިއިރު މިހާ ގިނަދުވަސްވީއިރު ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ނުވަތަ ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި ވިޔަސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަނޭޅުއްވީ ކީއްވެތޯ. ހަމަ ގައިމުވެސް މިފަދަ ދޮގުވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމުގެ ބޭނުމަކީ ފުލުހުންނާ، ދިވެހި ދައުލަތާ، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަމާއި ފިތުނަ އުފައްދާ މިކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދިވެހި ފުލުހުންނާ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ އިތުބާރު ނަގާލުން ކަމުގައި ނުވަތަ ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރުން ކަމުގައި ފުލުހުން ދެކެން. މިކަމަކީ މިފަދަ ސިޔާސީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ ހަލަބޮލިވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި އަދި ކުރިއަށް އޮތީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކަމުން ، މިފަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި ޝައީކް އިލްޔާސް ހުސައިން އަމިއްލަ ޒާތީ އަދި ސިޔާސީ މަޤްސަދެއް ހާސިލް ކުރުމުގެ މަޤަސަދުގައި އަދި ކުރިއަށް މިއޮތް އިންތިޚާބުގައި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރެއްވި ޢަމަލެއް ނުވަތަ ދެއްކެވި ވާހަކައެއް ކަމުގައި ފުލުހުން ޤަބޫލުކުރަން. މިކަމުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ޝައިޚް އިލްޔާސްއަށް ވާނީ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް މިހާރު އެންގިފައި" ޝިފާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއީ އެތައް ބަޔަކު ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ ތަކަކަށް ވީ ނަމަވެސް އެކަން ބެލުމެއް ނެތި ތަހުގީގް ނިންމައި ހިންގި ޝަރީއަތަށް ފަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ހުސައިން ހުމާމް މަރަން ހުކުމްކޮށް މަރަންޖެހޭ މުއްދަތުވެސް ފަހަނައަޅާ ގޮސްފައެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޝައިޚް އިލްޔާސް މިވަގުތު ހުންނެވީ އަމިއްލަފުޅު ދަތުރުފުޅެއްގައި މެލޭ ޝިޔާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހ މ ޒ

7 މަސް ކުރިން

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާކަމަށްބުނާ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކުން އުތުރު ކޮރެޔާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކަށް ކަނޑުމަތިން މުއާމަލާތްތަކެއް ހިނގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން ފުލުހުން ތަހްޤީގުކުރި މައްސަލައާ، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ؟

0
0
Hameed

7 މަސް ކުރިން

Dhogu habaru liunas thee dhen bodu varu. Ilyas nubuney social mediage vaahaka eh. Olhuvaalan noolhey

0
0
ހީހީހީހީހީ ހަލާކު

7 މަސް ކުރިން

ޕީ ޕީ އެމުން ނަޝީދު ކަރުބުރިކޮއްލަން ގޮވާލީމައި ފުލުހުން ޝެއިޙް އިލްޔާސް ހައްޔަރު ކުރަން ތިއުޅެނީ އަނެއްކާ އެކުއްޖާ ޝެއިޙާ ވައްތަރީތަ ؟

0
0
Bahuge Maahiru

7 މަސް ކުރިން

ޝޭހު ވިދާޅުވީ "ޑރ.އަފުރާޝީމުގެ މަރާގުޅިގެން" 9 ޒުވާނަކު މަރާލައިފިއޭ.. އޭގެ މާނައެއް ނޫން ޑރ.އަފުރާޝީމު މަރާލުމުގެ ސަބަބުން 9 ޒުވާނަކު މާރާލެވުނެކޭ... "ގުޅިގެން" މި ބަހުގެ މާނަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ "ވިދިގެން" ، "އޭގެފަހުން" މިފަދަ މާނަތައް.. އެހެންކަމުން ޝޭހުގެ ވާހަކައިގެ މާނައަކީ "ޑރ.އަފުރާޝީމުގެ މަރުގެ ފަހުންވެސް 9 ވަރަކަށް ޒުވާނުންވެސް މަރާ ލެވިއްޖޭ.. އެމަރުތަކުގެ ފުރިހަމަ ތަހުޤީޤެއް ހިންގިފައެއް ނުވެއޭ.." އަޅުގަނޑަށް އެ ވާހަކައިގެ ރެކޯޑިން އަޑުއަހާލުމުން ދޭހަވީ މިބަޔާންކުރި މާނަ.. ބުނާ ބަހުގައި އޮން ވަކި ލަފުޒެއްގައި ހިފައި ދަމައި އޭގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ތަހުޤީޤު ކުރުމަކީ ބޭކާރުކަމެއް..

0
0
އެޑަމް

7 މަސް ކުރިން

ރައީސް ނަޝީދުގެ ބޯކަނޑާލަން ގޮވި މީހާ ކޮބާ.

0
0
އާތިފް

7 މަސް ކުރިން

އިލިޔާސްގެ ބަސްފުޅުކަމަށް ބުނެ ޝިފާން ދެއްކި ވާހަކަ ދެއްކީ ގޯސްކޮށް އޮޅުވާލައިގެން އެއްބައި ވައްޓާލާފަ. އިލިޔާސް ވިދާޅުވީ ސޯޝަލްމީޑިއާގަ އިވޭ ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން 9 މީހަކު މަރާލާފަވާ ވާހަކަ. މިގޮތައް މީހުން ދައްކާވާހަކަ އޮޅުވާލައިގެން ފުލުހައް ހާޒިރުވާން އެންގުމަކީ ބޮޑު ގޯހެއް. .

0
0
އެޑަމް

7 މަސް ކުރިން

އިލްޔާސް ހެދީ ދޮގުކަމެއް ފުލުހުން ހަދަނީ ދޮގުކަމެއް ކާކަށް އެނގެނީ

0
0