16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ޝައިޚް އިލްޔާސް އެ ކުރައްވަނީ ޤައުމީ މަސައްކަތެއް، އެކަމަށް ޝުކުރުވެރި ވަން: ފައިސަލް

 • ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް އޮތް ގޮންޖެހުން ފާހަގަކުރެއްވި
 • އިލްޔާސްއަކީ އަބަދުވެސް ދީނަން މީހުން ބޯލެންބެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ އިލްމުވެރިއެއް
 • ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ތަޤްރީރުތަކަށް ގިނަބަޔަކު ދަނީ ޝައުގުވެރިވަމުން
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 5 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 03:07 | |

މަގުބޫލް

 1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
 2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
 3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
 4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
 5. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 6. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
 7. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
 8. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ


ކޯލިޝަން ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް -- ރާއްޖެއެމްވީ

ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އަދި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން މިއަދު އެ ކުރައްވަނީ ދީނާއި ގައުމަށްޓަކައި ކުރައްވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، އިލްޔާސް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސިލްސިލާކޮށް ޝެއިހް އިލްޔާސް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދަރުސް ދެއްވަމުން ގެއްދަވާތީ އެކަމަށް އިޝާރަތް ކުރައްވާ ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އިލްޔާސް އެ ކުރައްވަނީ ދީނީ އަދި ޤައުމީ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. ޝެއިހް އިލްޔާސް ހައްޔަރުކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފައިވާކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިފައި ވަނިކޮށް ފައިސަލް ވަނީ އިލްޔާސް އެ ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ނަމުގައި ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

"އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަން މިހާރު މުޅިން އެހެން ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެން މިދަނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ވެގެންވާ އިސްލާމް ދީން، އެދީނުގެ ވާހަކަ ދައްކަވާ، އަޅުގަނޑުމެން އެދީނަށް ބޯލެންބެވުމަށްޓަކައި އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮ ނަސޭހަތްތައް ދެމުންގެންދަވާ ފަރާތްތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުން. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ޝެއިހް އިލްޔާސްގެ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ މިފަދަ ފުރުސަތެއްގައި އެމަނިކުފާނު މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްގުގައި، ގައުމުގެ ޙައްގުގައި، ދީނުގެ ޙައްގުގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތަށް،" މާލޭގައި ފުވައްމުލަކު ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއިދު ކުރައްވާކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވުމާއެކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފައިވާކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައި މިވަނީ އިލްޔާސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަން ޖެހޭކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރ އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އިލްޔާސްއަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އިސްވެރިން ދެމުން ގެންދާއިރު، ފައިސަލް ވިދާޅުވީ މިއަދު މިފެންނަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދީނީ އިލްމުވެރިނަން ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ކަމަށެވެ.

ފުވައްމުލަކުގެ ޖަގަހަ ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު އިބޫ އާއި ފައިސަލް ސަލާމް ކުރައްވަނީ

މީގެ އިތުރުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ޝެއިހް އިލްޔާސް އަކީ އަބަދުވެސް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައި ކަން އޮތްގޮތުގެ ވާހަކަ ދައްކަވާ ދީނަށް އާންމު ރައްޔިތުން ބޯލެންބެވުމަށް ނަސޭހަތް ދެއްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

ޝައިޚް އިލްޔާސް ހައްޔަރު ކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑު ފެތުރިފައި މިވަނީ މި ދެތިން ދުވަހު ކުރެއްވި ދީނީ ތަޤްރީރު ތަކަކަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ތާއީދު ކުރާކަން ހާމަ ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ކެމްޕޭން މަޑުޖެހި ރަނިންގމޭޓް ޑރ ޝަހީމާއި ޕީޕީއެމްގެ އެހެނިހެން ބޭފުޅުން ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް