25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 06 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އިބޫ ވިދާޅުވަނީ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ހިލޭ މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރެވޭނެ ކަމަށް!

 • ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ލުއި ލޯނު ލިބޭނެ
 • މިހާރު ލޯނު ނަގައިގެން ކިޔަވަމުން އަންނަ ކުދިންނަށްވެސް ލުއި ލޯނު ސްކީމްގައި ބައިވެރި ވެވޭނެ
 • ލުއި ލޯން ދެއްކުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރާ ކުއްޖާއަށް ބުރައަކަށް ނުވާނެ
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 5 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 01:33 | |

މަގުބޫލް

 1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
 3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
 4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
 6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
 7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
 8. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި


ގުޅިފައިވާ ސިޔަސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކުދިންނަން ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ހިލޭ މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރެވޭނެކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން މި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލޭގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ "ފުވައްމުލަކު ޖަގަހަ" ހުޅުވައިދެއްވުމަށް ފަހު އިބޫ ވިދާޅުވީ އޯލެވެލް ނިންމާލުމަށްފަހު މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުރެގެން ހިލޭ މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައި ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ބޭނުން ގައުމަކުން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމަށް ލުއި ލޯނު ލިބޭނެ ފުރުސަތު ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ހިލޭ މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރެވޭނެ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ހަދައިދޭނަން، އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަން ދާން ބޭނުންވާ ކުއްޖަކަށް ލުއި ލޯން ލިބޭނެ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ހަދައި ދޭނަން،" އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ޖަގަހަ ހުޅުއްވާ ދެއްވުމަށްފަހު އިބޫ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކެއްގެ ވެރިކަމުގައި މަތީ ތައުލީމަށް ދޫކުރާ ލުއި ލޯނުތަކަކީ މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ފަސޭހައިން ދެއްކޭނެ ގޮތަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް ވާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ. މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނު ދެއްކުން ބުރައަކަށް ވެގެން ނުދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް އެކި ގޮތްގޮތުން ލޯން ހޯދައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެތައް ކުދިންނެއް ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމުގައި ދޫކުރާ ލޯނު ސްކީމްގައި އެކުދިންނަށްވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

"ނިމިގެން ދިޔަ އަހަރު، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ނިމުނު ކުދިންނާއި، މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ނިމުނު ކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ސްކޮލަރޝިޕް މި ސަރުކާރުން ދީފަ މި އޮތީ ކައިރި އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް. އެހެންމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގައި މިގެންނަ ބަދަލާއި އެކުގައި އެކުދިންނަން ވެސް މީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުވާލާނަން،" އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގައި ފުވައްމުލަކުގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވިއިރު، އެ ސިޓީގެ 3000 އެއްހާ މީހުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ. އާބާދީގައި ގާތްގަނޑަކަށް 13000 މީހުން ދިރިއުޅޭ ފުވައްމުލަކު ޖަގަހަ ހުޅުވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގައި އެ ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އިބޫގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު ރައްޔިތުންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ނާޝް

3 ހަފްތާކުރިން

Aharamen biruganey ibu dhey thauleem hoadhan anekka dhuniyeyn beyra dharinkolhu fonuvai fihyyaa yoo

0
0