25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އިބޫ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ގެތަކަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގަވައިފި

  • އެ އަވަށުން އެ މަނިކުފާނަށް ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައި
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 18:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


އިބޫއަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ކުޑަކުއްޖަކު މާބޮނޑިއެއް ދެނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ޕާރޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މާފަންނު މެދު ދާއިރާގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގަވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މާފަންނު މެދު ދާއިރާއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް އެ ދާއިރާއިން ވަނީ ވަރަށް ހޫނު މަރްހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގައި އެ މަނިކުފާނާއެކު އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިފައިވާ ޕާރޓީތަކުގެ އިސްވެރިންވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ

އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް އާއި، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެން އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގައި އެ މަނިކުފާނުވަނީ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން ފާރިސް މައުމޫންގެ އާއިލާ ދިރިއުޅުއްވާ ގެއަށް ވަޑައިގެން އެ އާއިލާއާއި ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އިބޫ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގަވާފައިވާއިރު، އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންވަނީ އެ މީހުންގެ ޝުއޫރުތަށް އެ މަނިކުފާނާއި ހިއްސާކުރައްވާ އެ މީހުންގެ ލޯބި އޮތްވަރު އެމަނިކުފާނަށް ދައްކާލާފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައިވާއިރު ގުޅިފައިވާ ޕާރޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ވަނީ މިހާތަނަށް ހއ. އަތޮޅު ފިޔަވާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކަށް ވަޑައިގެން އެ ދާއިރާތަކުގެ ރއްޔިތުންގެ ހާލު އަހުވާލު ބައްލަވާ، އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތަށް އޮޅުންފިލުއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ހަފްތާ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނު އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނުގެ ފަހު މަންޒިލް ހއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް