15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 06 މުލަ
08 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 17:59
އަސްރު 15:25
މެންދުރު 12:05
އިރުއަރާ 06:02
ފަތިސް 04:46

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އިބޫ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ގެތަކަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގަވައިފި

  • އެ އަވަށުން އެ މަނިކުފާނަށް ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައި
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 18:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ޔާމީންގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތައް ފްރީޒުކޮށްފި
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  4. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް
  5. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  6. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
  7. ޖަރުމަނުގައި ޗޮކްލެޓް ކާރުހާނާއެއް ބަންޑުންވެ ޗޮކްލެޓުން މަގުމަތި ފުރިއްޖެ!
  8. ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި


އިބޫއަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ކުޑަކުއްޖަކު މާބޮނޑިއެއް ދެނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ޕާރޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މާފަންނު މެދު ދާއިރާގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގަވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މާފަންނު މެދު ދާއިރާއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް އެ ދާއިރާއިން ވަނީ ވަރަށް ހޫނު މަރްހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގައި އެ މަނިކުފާނާއެކު އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިފައިވާ ޕާރޓީތަކުގެ އިސްވެރިންވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ

އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް އާއި، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެން އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގައި އެ މަނިކުފާނުވަނީ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން ފާރިސް މައުމޫންގެ އާއިލާ ދިރިއުޅުއްވާ ގެއަށް ވަޑައިގެން އެ އާއިލާއާއި ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އިބޫ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގަވާފައިވާއިރު، އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންވަނީ އެ މީހުންގެ ޝުއޫރުތަށް އެ މަނިކުފާނާއި ހިއްސާކުރައްވާ އެ މީހުންގެ ލޯބި އޮތްވަރު އެމަނިކުފާނަށް ދައްކާލާފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައިވާއިރު ގުޅިފައިވާ ޕާރޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ވަނީ މިހާތަނަށް ހއ. އަތޮޅު ފިޔަވާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކަށް ވަޑައިގެން އެ ދާއިރާތަކުގެ ރއްޔިތުންގެ ހާލު އަހުވާލު ބައްލަވާ، އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތަށް އޮޅުންފިލުއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ހަފްތާ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނު އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނުގެ ފަހު މަންޒިލް ހއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް