21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބޭރު މަގު ތާރުއެޅުން

ޖަންކްޝަންތަކުގެ މަތިގަނޑު ތާރު އަޅައި ބައްދާލުމުން މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ!

 • ހެންވޭރުގެތަކުގެ ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 • ބައެއް ގެތަކުގެ ފާހާނާތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭ
 • ތާރު އެޅުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލައެއް ނޫން:ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 13:22 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
 3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
 4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
 5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
 7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
 8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ތާރު އެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު -- ޓްވިޓަރ

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުރި ބައެއް ޖަންކްޝަންތަކުގެ މަތި ނުނެގޭ ގޮތަށް ތާރު އަޅައި ބައްދާލުމުން ބައެެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ފާޚާނައިގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. 

ބައެއް މީހުން ކިޔާދިން ގޮތުގައި ޖަންކްޝަން ފުރި، އެ ގެތަކުގެ ފާޚާނައިން ފެން ނުދިއުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށްޓަކާއި މަސައްކަތް ކުރާތާ ހަފުތާއަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް އަންގައިގެން މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.  

"މައްސަލަ ހައްލު ނުވެ ގިނަ ދުވަސްވަމުން ދާތީ، ބެލިއިރު އެނގުނީ ޖަންކްޝަންތަކުގެ މަތިގަނޑު ނުނެގޭ ގޮތަށް ތާރު އަޅާފައި ހުރުމުން ކަމަށް މައްސަލަ ހައްލު ނުވެގެން އުޅެނީ" ހެންވޭރު ގެއެއްގެ މީހަކު ކިޔާދިނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޖަންކްޝަން ބެދުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ގެތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިކަންކަން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ކުރިން ހައްލު ކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. 

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް ނަޒީމް ވިދާޅުވީ، ތާރު އެޅުމުގެ ކަންކަން ކޮށްފައިވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޑިޒައިންއާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި ޖަންކްޝަންތައް މަތީގައި ތާރު އެޅިފައިވަނީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި އޮޅިގެން ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތާރު އެޅުމުގެ ކުރިން ޖަންގްޝަންތައް މަތީގައި ދަގަނޑުތައް އެޅިފައިވާނެ ކަމަށާއި އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޖަންކްޝަންތަކަށް ތާރު އެޅުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނެ ކަމަށެވެ. 

ނަޒީމު ވިދާޅުވީ، ހެންވޭރުގެ ގެތަކުގެ ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ ދިމާވެގެން އުޅެނީ، އެއްވެސް ހާލެއްގައި ތާރު އެޅުމުގެ ސަބަބުން ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ބައެއް ޖަންގްޝަންތަކަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައަކާ އުޅޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ތާރުގަނޑު ކަފާލައިގެން ނެގުމަށް ފަހު ޖަންކްޝަންތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ދޮސް

2 ހަފްތާކުރިން

މިީކީ ތާރުގެ ކަމެއް ނޫން އެކަމަކު ތާރުގަނޑު ނަގައިގެން ސާފު ކުރަންވީޔޯ ބޯބުރާންތި

0
0
ބޮރުމައްސަލަ

2 ހަފްތާކުރިން

ނަސީބެއް 23 ސެޕްޓެމްބަރުގެ ކުރިންނޭ ނުބުނިކަން.

0
0
Muizzu

2 ހަފްތާކުރިން

Muizzu design Muizzu vefa

1
1