25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ރިޔާސި އިންތިޚާބު 2018

ތޮއްޑޫން ގޯތި ދޫކުރަން ހުއްދަ ދިނުން: ކައުންސިލުން ދެކެނީ އޮޅުވާލަން ކުރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި!

  • ވެފައިވާ ވައުދުތަށް ފުއްދަވާނުދެއްވާ އަނެއްކާވެސް ހަމަ އެވައުދުތައް ވެވަވަޑައިގެންނެވި
  • 82 ގޯތި ދޫކުރަން ހުއްދަ ދިންއިރު، މީގެ ކުރިން އޮތީ އެކަން ހިފަހައްޓާފައި
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 22:58 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ރައީސް ޔާމީން ތޮއްޑު އަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުން އެ މަނިކުފާނަށް މަރުޚަބާ ކިޔަނީ -- ރައީސް އޮފީސް

ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މައްސަލާގައި އއ.ތޮއްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް ޔާމީން އޮޅުވާލައްވާފައިވާ ކަމަށް ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް ހަސަން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހަސަން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން 3 ސެޕްޓެމްބަރުގައި އެ ރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރަށު ރައްޔިތުންނާއި މުޚާތަބްކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި 82  ގެވަޅު ދޫކުރެއްވުމަށް ހުއްދަދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެއެވެ.

ނަމަވެސް މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުވާލެއްވުމެއް ކަމަށާއި، ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫކުރެއްވުމަށް މިހާތަނަށް ކުރައްވަމުން އައި މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާފައިވާއިރު، މިއަދު ރައީސް ޔާމީން އެރަށަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވާތީ، މިއަދު މެންދުރު 1.54 ގައި ގޯތި ދޫކުރެއްވުމަށް ހުއްދަދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަސަން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތިދޫކުރައްވަން ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންތާ އެތަށް ދުވަހެއްވިއިރު ، ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އިޖާބަ ނުދެއްވާ އެކަން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

ރައީސް ޔާމީން ތޮއްޑު އަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުން އެ މަނިކުފާނަށް މަރުޚަބާ ކިޔަނީ

ރައީސް ޔާމީން އެރަށަށް ވަޑައިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެވެސް ވައުދެއް ވުމުގެ ބޭނުމުގައި ކޮށްފައިވާ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއްގެ ގޮތުގައި މިކަން ސިފަކުރައްވާ ކަމަށް ހަސަން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަސަން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ކުރިން ހުއްދަ ދެއްވާފައި ހުރި ބިންތަށް ދޫކުރަން ކައުންސިލްއިން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުންވެސް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އާއި އެލްޖީއޭއިން އެކަން ހުއްޓުވާފައިވާއިރު، އެފަހަރުވެސް ކައުންސިލަށް ދޫކުރެއްވުނީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ވަކި ބިމެއް ކަމަށާއި، އެވެސް  ބިޑަކާއި ނުލައި ކަމަށެވެ. ހަސަން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންވެ ވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތަކަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ވައުދުވެވަޑައިގެން ފުއްދަދެއްވާފައިނުވާ ވައުދުތަކެއް ކަމަށެވެ.

ގޮތުން ރައީސް ޔާމީން ދެން އަންނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ އެރަށުގެ ބަނދަރު ޒަމާނީ ބަނދަރަކަށް ހައްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މިއީ ކުރިން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބަޖެޓްގައި މިހާރުވެސް ހިމަނުއްވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ހަސަން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުރިންވެސް ވެވަޑިގެންފައިވާ ވައުދުތަށް ފުއްދަވާ ނުދެއްވާ ދެވަނަ ފަހަރަށް އަނެއްކާވެސް އެކަން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވާތީ އެ މަނިކުފާނުގެ އިޚްލާސްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ.

ތޮއްޑޫ އަކީ މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިހްމާލްވެފައިވާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވަމުން ހަސަން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެރަށުގައި އަޅުއްވަން ފެއްޓެވި ފުޓްސަލް ދަނޑުވެސް އަދިވެސް ނިމިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

މެޑަމް ފާތުން އެ ރަށުގައި އޭޓީއެމް އެއް ބަހައްޓައިދޭނެ ކަމަށް ވެ ވަޑައިގެންނެވި ވައުދުވެސް އަދިވެސް ފުއްދަދީފައިނުވާ ހަސަން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

ތޮއްޑޫ އަކީ ގިނަ ގެސްޓްހައުސްތަކެއް ހުންނަ ރަށެއް ކަމަށާއި، ސަރުކާރަށް ގްރީން ޓެކްސް ދައްކަމުން އަންނައިރު ރަށުގެ މަގުތަށްވެސް ހައްދަވައިދެއްވާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައިވާއިރު، ރައީސް ޔާމީން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން އަންނަ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި. އެމަނިކުފާނު ބޮޑެތި ވައުދުތަށް ވަމުން އަންނައިރު، އެ މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ 5 އަހަރުގެ ދައުރުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ގިނަ ވައުދުތަށް ފުއްދަދެއްވާފައި ނުވާތީ އެކަމާއި، ގިނަ ރައްޔިތުން އަންނަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް