16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރީ ހިންގި ކުންފުންޏާ ރައީސް ޔާމިންއާ ގުޅުން އޮތް ކަމަށްބުނެ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

  • ގްރީން ބޮކްސްގެ ބޯޓުތަކުން ޑިކްލެއަރ ނުކޮށް ރާއްޖެއިން ތެޔޮ ބޭރުކޮށްފައިވޭ
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 19:46 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރީ އާއި ރައީސް ޔާމިން ގުޅުން އޮތްވަރު ކަމަށްބުނެ އާންމު ކޮށްފައިވާ ފޮތެއްގެ ބޭރުގަނަޑު -- އެމްޑީޕީ

ދިވެހި ދިދަ ޖަހައިގެން ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރި ހިންގިކަން ފަޅާއަރާފައިވާ ތެޔޮ ބޯޓްތަކުގެ ކުންފުންޏާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިނާއި ގުޅުންހުރި ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށްބުނެ އެކަން ތަހްގީގު ކޮށްދޭން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ދިދަ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭނުންކޮށްގެން ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރީ ހިންގި ކަމަށްބުނާ "ޒިން ޔުއާން18" ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅެނީ ހޮންކޮންގްގެ ލޯންގް ލައިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން ކަމަށާއި އެ ކުންފުނީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ "ޕްރޮސްޕެރީ" ކިޔާ ބޯޓަކުންވެސް 15 ޖެނުއަރީ 2018ގައި ދިވެހި ދިދަ ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އުޅަނދުގައި ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ ތެޔޮ އުފުލާ ބޯޓެއް ކަމުގައިވާ "ޓްރާންސް ފިއުލް11"ގެ ކޯލް ސައިން ބޭނުންކޮށްފައިވާއިރު "ޓްރާންސް ފިއުލް11" އަކީ ކުރީގެ ކާނަލް، މުހައްމަދު ޒިޔާދުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަމުގެ ދަށުގައި ހިންގަމުންދާ ގްރީން ބޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކިޔާ ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޓެއް ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމިން ވަނީ އެ ކުންފުނިން ލޯނެއް ބޭނުންވެގެން އެދުމުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑު މެމްބަރުންނަށް ގުޅުއްވައި އެ ލޯނު ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ކަމަށް ވެސް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅުން އޮތް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ "ގްރީން ބޮކްސް" ކުންފުނީގެ ބޯޓުތަކުގެ ކޯލް ސައިން ބޭނުންކޮށްގެން ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރީތައް ކޮށްފައިވާއިރު އެ ބޯޓުތައް އެގޮތަށް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާކަން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީންވެސް ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހަސަން ލަތީފު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި ގްރީން ބޮކްސް ގެ ތިން ބޯޓެއް ގާނޫނާ ހިލާފަށް ފިޖީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހާމަކޮށްފައިވާއިރު ވެސް މިހާތަނަށްވެސް އެ ކުންފުންޏާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ސަރުކާރުން އަޅާފައިނުވާކަމަށް ވެސް ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އިތުރަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން ވިދާޅުވެދެއްވަމުން އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީޖެނަރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ތަތްގަނޑުތަކެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރެގެން ގްރީން ބޮކްސްގެ މުވައްޒަފަކު ބޭނުން ކުރަމުންދިޔަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. ހަމަ އެހެންމެ "ގްރީން ބޮކްސް"ގެ ބޯޓުތަކުން ކަސްޓަމްސް އިން ޑިކްލެއަރ ނުކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ތެޔޮ ބޭރުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އަނަސް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

"އެގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު 1300 ޓަނުގެ ތެޔޮ ވަނީ ބޭރުކޮށްފައި އެހެން ނަމަވެސް ކަސްޓަމަށް ޑިކްލެއަރ ވެފައިވަނީ އެންމެ 600 ޓަނު. އަދި ޓްރާންސްފިއުލް11 ބޯޓުން 400 ޓަނުގެ ތެޔޮ ބޭރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ޑިކްލެއަރ ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ 100 ޓަނު،" އަނަސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ތެލުގެ އެކި މުއާމާލާތްތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ބޯޓުތަކުގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށްވާ ގްރީން ބޮކްސްއާ ރައީސް ޔާމިނާ ގުޅުން އޮތް ކަމަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ތުހްމަތު ކުރެވޭއިރު އެ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ ގަބޫލު ކުރެވޭވަރުގެ ފަރާތަކުން ކަމަށް ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް