21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 02 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

2013 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ އެއްވެސް ކަމެއް މިއިންތިޚާބުގައި ތަފާތެއް ނުވާނެ: އިލެކްޝަންސް

 • ކުރިންވެސް ވާނީ ދެވޯޓްފޮށި ފޮނުވާފައި
 • އެއީ ވޯޓުފޮށި ފުރިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބޭނުން ކުރުމަށް
 • އިމަޖެންސީ ލައިޓާއި ގަޑިވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފޮނުވާނަން
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 16:22 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
 3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
 4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
 6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
 8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން: އެއްވެސް ކަމެއްގައި ތަފާތެއް ނުވާނެ -- ގޫގުލް

ނިމިދިޔަ 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކަންކުރި އެއްވެސް ގޮތެއް މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ތަފާތު ނުވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އަދި އެކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް މިހެން ވިދާޅުވީ ވޯޓުފޮށި ފޮނުވާ އަދަދާ ގުޅޭގޮތުން ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

ކޮންމެ ވޯޓު ފޮށްޓަކާއެކު އިތުރު ވޯޓުފޮށްޓެއް ފޮނުވާ ފޮނުވުމާ ގުޅޭގޮތުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނިމިދިޔަ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދެވޯޓް ފޮށި ފޮނުވާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ފުއާދު ތައުފީގް އެހެންވިދާޅުވެފައިވާތީ ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލު ކުރުމުން އަކުރަމް ވިދާޅުވީ ފުއާދު ހަނދުމަފުޅު ނެތުނީ ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ ވޯޓު ފޮށްޓަކާއެކު އިތުރު ފޮށްޓެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތަކެއްވެސް އަކްރަމް ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީއަށް ދައްކާލާފައެވެ.

އެލިޔުމުގައި ވާގޮތުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމް ކުރެވޭ ކޮންމެ މަރުކަޒަކަޒެއްގައި 2 ވޯޓް ފޮށްޓާއި 2 ވޯޓިންގ ބޫތު ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި ވޯޓް ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮންމެ ރިސޯޓަކަށް 2 ވޯޓް ފޮށްޓާއި 1 ވޯޓިންގ ބޫތު ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރަން ވާނެއެވެ.

އަކުރަމް ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައިވެސް ޢަމަލު ކުރާނީ އެގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 600 މީހުންނަށްވުރެ މަދުން ވޯޓްލާ މީހުން ތިބި އާބާދީ ހިމެނޭ ރަށްރަށަށް ކުޑަ ވޯޓް ފޮށްޓެއް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު 600 މީހުންނާއި 1000 މީހުން ވޯޓުލެވޭ އާބާދީތައް ހިމެނޭ ރަށްރަށަށް ކުޑަ ދެވޯޓް ފޮށި ފޮނުވާނެކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވޯޓުލެވޭ 1000 މީހުންނާއި 1500 މީހުން ތިބި ރަށްރަށަށް ބޮޑު ވޯޓް ފޮށްޓަކާއި ކުޑަ ވޯޓް ފޮށްޓެއް ފޮނުވާނެ ކަމަށްވެސް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ދެފޮށި ފޮނުވަނީ ވޯޓްފޮށި ފުރިއްޖެ ނަމަ ބޭނުން ކުރަން ކަމަށާއި އޭގެ ކުރިން އެކްސްޓްރާ ވޯޓުފޮށި އެމަރުކަޒަކަށް ނުވައްދާނެ ކަމަށެވެ.

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި މިއަހަރު ބާއްވާ އިންތިޚާބާ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ތަފާތެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި ރަށްރަށަށް ފޮނުވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައިވެސް ތަފާތެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޭނުން ކުރާނެ އިމަޖެންސީ ލައިޓާއި އެތަނުގައި ބަހައްޓާ ގަޑިއާއި ފަންކާވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފޮނުވަން ފަށާނެކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަންކަން ކުރުމަށްފަހު އެކަމުގެ ތަފްސީލްތައްވެސް މީޑިޔާއަށް ދެއްވާނެ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް