19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ

ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ރީޖަނަލް ކޮމިޓީގެ 71 ވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

  • މިސަރަހައްދުގެ 11 ގައުމުގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވަޒީރުންނާއި ސިއްހީދާއިރާގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެފައިވޭ
  • ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށްދާ ބައްދަލުވުމެއް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 13:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ރީޖަނަލް ކޮމެޓީގެ 71 ވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި -- ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ރީޖަނަލް ކޮމެޓީގެ 71 ވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށައިފިއެވެ.

 އިންޑިޔާގެ ނިއުދިއްލީގައި ބާއްވާ މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދަނީ މިމަހުގެ 03 އިން 07 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ ރީޖަނަލް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަކީ މިސަރަހައްދުގެ 11 ގައުމުގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވަޒީރުންނާއި ސިއްހީ ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނާއި ފަންނީ ބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިއީ ސަރަހައްދުގެ ސިއްހީ ކުރިއެރުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ކަންކަން ނިންމުމަށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މިއަހަރުގެ ރީޖަނަލް ކޮމެޓީގައި ސިއްހީ ހިދުމަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބޭހާއި، ވެކްސިން އަދި އެހެނިހެން މެޑިކަލް ޑިވައިސަސް ހޯދުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސަރަހައްދުގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ އިސްވެރިންގެ ހާއްސަ ރައުންޑް ޓޭބަލް ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި "ދިއްލީ ޑެކްލަރޭޝަން އޮން އެކްސެސް ޓު މެޑިކަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް" ގެ ނަމުގައި ގަރާރެއް ފާސްކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް