20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިން

މެންބަރުން ކުށް ކޮށްފި، ތައުބާވޭ: އިލްޔާސް

  • ހުރިހާ އާރާ ބާރެއް އަނިޔާވެރިއަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރި
  • ޖުޑީޝަރީ ފުނޑާލުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރި
ނާޒުމީ ސައީދު | NaazmeeS

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 12:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިލްޔާސް ހުސެއިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ހުރިހާ އާރާ ބާރެއް އަނިޔާވެރިއަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ކުށް ކޮށްފި ކަމަށާއި، އެކަމަށް ތައުބާވެވަޑައިގަތުމަށް ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ ގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝެއިޚް އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އަދުލްއިންސާފުގެ ދާއިރާ ފުނޑާލުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށެވެ. މިއަދު ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުން މިދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންނަށް ކުރެވުނު ކުށުގެ ސަޒާ ކަމަށެވެ.

އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ، ހުރިހާ އާރާ ބާރެއް އަނިޔާވެރިއަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަން މާޒީވެ ހިނގައްޖެ ކަމަށެވެ. އެއީ ކުށެއް ކަމަށް އިއުތިރާފްވެ އެކުށް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށާއި، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ. މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ނިސްބަތްކުރައްވައި އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ، އިއްޒައްތެރިންގެ ލަގަބު ދެއްވުމުން އެ ލަގަބު ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. 

"އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް އެބާރު ދިނީ. ސުޕްރީމު ކޯޓުގެ ބެންޗު ބަދަލުކޮށްލެއްވީ އަޅުގަނޑުމެންނޭ. އިންސާނުންނަށް ކުށްތައް ކުރެވޭނެ. އެއްވެސް މީހަކީ ފުރިހަމަ މީހެއް ނޫން. ކޮންމެ މީހަކީ އުނި މީހެއް." އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ހެޔޮ މީހަކީ ކުށެއް ކުރެވުމުން އެއީ ކުށެއް ކަމަށް އިއުތިރާފްވެ ކުށް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އިސްލާހުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހާ ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ހީވާ ގޮތުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ހުރިހާ ލީޑަރުންނާއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އައިސް މި ސާބިތުކޮށްދެނީ މިކަންތައްތައް. ކުށެއް ކުރެވިއްޖެއޭ ތިމަންނާމެންނަށް ދެން ތިމަންނާމެން އެކަން އިސްލާހުކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވާޠިނުންނާއި (ރައްޔިތުން) އެކުގައި މިގައުމުގެ އަމާންކަމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ގާއިމުކޮށް އިންސާފުވެރި މާހައުލެއް މި މުޖުތަމައުގައި އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ޕޯޑިއަމްތަކަށް މި އެރީ" އިލްޔާސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޕާރާ

3 މަސް ކުރިން

މީހުންކުރާ ކުއްތަކުގެ ބުރަ ކަލޭ އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެ އެމީހަކު ކުރިކަމެއްގެ ފާފަގެ ބުރަ އުފުލާނީ އެމީހަކު ގިޔާނަތްދުވަހުން ކަލޭތަ ހުންނާނީ އެމީހުންގެ ފާފަތައް ހިފައިގެން

0
0