18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ރޮހިންޖާ މައްސަލަ

ރޮއިޓަޜސްގެ ދެ ނޫސްވެރިން ޖަލަށް ލުމަށް މިޔަންމާގައި ހުކުމްކޮށްފި

  • އެ މީހުންވަނީ ދައުލަތުގެ ސިއްރުތަކާބެހޭ ގާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވެފައި:ކޯޓް
  • އެމީހުން ގެންގުޅުނީ ފުލުހަކު ދިން ލިއުންތަކެއް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 09:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  4. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


ކައިއޯ ސޮއެ އޫ(ވ) އަދި ވާ ލޯން(ކ) ބުނެފައިވަނީ ފުލުހުން އެމީހުން ފްރޭމް ކުރީ ކަމަށް -- އާކައިވް

 

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ގަތުލު އާއްމު ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިކަމެއްގެ ތެރެއިން ރިޕޯޓް ކުރަން އުޅުނު ރޮއިޓަރސްގެ ދެ ނޫސްވެރިޔަކު ޖަލަށް ލުމަށް މިޔަންމާގެ ކޯޓަކުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކުރީ މިޔަންމާގެ ދައުލަތުގެ ސިއްރުތަކާބެހޭ ގާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށްބުނެއެވެ.

ވާ ލޯން އަދި ކައިއޯ ސޮއެ އޫ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އެމީހުންނަށް ފުލުހަކު ދިން ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ގެންގުޅެނިކޮށެވެ.

މި މައްސަލަ ބެލެވިގެން ގޮސްފައިވަނީ މިޔަންމާގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އޮތް މިންވަރު ޓެސްޓު ކޮށްލެވޭނެ ހާދިސާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެ މީހުންގެންދަނީ ކުށެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި އެ ކަމަކީ ފުލުހަކު ރާވާފައިވާކަމެއް ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

"މި އަދަކީ މިޔަންމާއަށާއި  ރޮއިޓަރސްގެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ ވާ ލޯން އަދި ކިޔޯ ސޮއެ އޫ އަދި ކޮންމެ ތަނެއްގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަން ކަމަށްވެސް ހިތާމަވެރި ދުވަހެއް" ރޮއިޓަރސްގެ ޗީފް އެޑިޓަރ ސްޓެފަން އެޑްލަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ވާ ލޯން އަދި 28 އަހަރުގެ ކައިއޯގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލީ  ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ.

ދެ ނޫސްވެރިން ހައްޔަރުކުރި ދުވަސްވަރު އެ ދެ ނޫސްވެރިން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ ރަޚައިން ސްޓޭޓްގެ އަވަށެއްގައި 10 ކުޑަކުދިން މަރާލި މައްސަލައެއްގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަށެވެ.

އެ ނޫސްވެރިންގެ އަތުގައި ހުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ ސިއްރު ޑޮކިއުމެންޓްތަކަކީ މައްސަލައިގެ އަސްލު ކަމަށްވާއިރު އެއީ މިޔަންމާގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ޑޮކިއުމެންޓްތަކެއް ކަމަށް ޝަރީއަތުގައި ސާބިތު ކޮށްދެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ދިފާއީ ވަކީލުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް