19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ޕީއެސްއެމް

ޕީއެސްއެމް ހަރާބުވެ ޕަބްލިކް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ސިފަ ވަނީ ގެއްލިފައި: ހަފްސީ އަބްދުﷲ

 • މުޖުތަމައުގެ އާންމު އަހްލާގީ މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާ ޕީއެސްއެމްއިން ވަނީ ހިލާފުވެފައި
 • ޕީއެސްއެމްއިން ޚަބަރުފަތުރަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވެ
 • މުވައްޒަފުންގެ ސިޔާސީ ފިކުރަށްބަލައި އެ މުވައްޒަފުންނާމެދު ތަފާތުކުރޭ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 14:16 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


ޕީއެސްއެމްގެ ކުރީގެ އެގްޒެކެޓިވް އެޑިޓަރ، ހަފްސީ އަބްދުﷲ -- ފޭސްބުކް

ޕީއެސްއެމް ހަރާބުވެ، ޕަބްލިކް ބްރޮޑްކާސްޓަރެއްގެ ސިފަ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕީއެސްއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް އެޑިޓަރގެ މަގާމުން ހަފްސީ އަބްދުﷲ އިސްތިއުފާދީފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް ހަފްސީ އާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ހަމަހަމަކަމާއެކު ތެދު ޚަބަރު ފެތުރުމާއި އިޖްތިމާއީ ސިޔާސީ  އަދި އަހުލާގީ ސިފަތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެ އިސް ޒިންމާ ކަމަށާއި ޕީއެސްއެމްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޝަރަފުވެރިކަމަކީވެސް އެއީ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު ޕީއެސްއެމްއިން ފެނިގެންދަނީ އެމަންޒަރު ނޫން ކަމަށް ހަފްސީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާގައި ހޭދަކުރި ދިގު މުއްދަތުގައި މި މިންވަރަށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާގެ ހިންގުން ހަރާބުވެގެން ނުދާ ކަމަށާއި ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން މިހާރު ފަތުރަމުންދާ ޚަބަރުތަކުގައި އެމީޑިއާއިން އަމަލު ކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑާ ތައާރަޒު ވާކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެއެވެ.

މުޖުތަމައުގެ އާންމު އަހްލާގީ މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާވެސް ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށާއި ޕީއެސްއެމްގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައިވެސް އެއްވެސް ވަރެއްގެ އިންސާފުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ހަފްސީ ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ ސިޔާސީ ފިކުރަށްބަލައި އެ މުވައްޒަފުންނާމެދު ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅުމާއި ޚަބަރު ފެތުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އަސާސީ އަހުލާގީ އުސޫލުތައް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ޕީއެސްއެމްއިން ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވެ ޚަބަރު ފެތުރުމާއި ޕަބްލިކް ބްރޮޑްކާސްޓަރެއްގެ ސިފަ ނެތިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ. ޕީއެސްއެމްގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަން ހަފްސީ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ހަފްސީ ވަނީ 13 އަހަރުވަންދެން ދައުލަތުގެ މީޑިއާގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހައްޕަސް

2 ހަފްތާކުރިން

އަދިވެސް ހިއްވަރުދނުމުގެ އިނާމު ދީބަލަ! ލޮލް!

0
0
ހަޗަސް. ލޮލް!

2 ހަފްތާކުރިން

ޓީވީ އަށް އެތަކެއް ހިދުމަތް ނުލާހިކު ގިނަދުވަސްވަންދެން ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ނަން ހުށައެޅީމާ އެމީސްމީހުންނަށް ނުދީ ހަފްސީ މެންކަހަލަ މީހުންނަށް އެއިނާމު ދިނުމުގެ ނަތީޖާ ، ހިތިނަތީޖާ، ތިހިރަ ފެންނަނީ. އެއްކަލަ ގިނަދުވަހު ހިލޭހިދުމަތް ކޮށްދިންމީހާވެސް މަޑުމަޑުން ފެޔަށް ޖެހިލީ. އިނާމު ދިންމީހުންވެސް (މަރިޔަން ވަހީދާ އާ ހަފުސީ ކަހަލަ ) މީހުންވެސް އެޖެހިލީ ފެޔަށް. ދެން ލަލަލާ އޭ ބުނެވޭނީ ހިޕްހިޕް ހުއްރޭ އާއެކު!

0
0