21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ފުލުހުން 18 މީހުން ގެންދިއުމުން 36 މީހުން އިތުރަށް ނުކުންނާނެ: މާރިޔާ

  • މިއަށް ވުރެއް އިތުރަށް މީހުން ހައްޔަރު ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
  • ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތްތަކުން ތިބީ ސާބިތުކަމާއެކު
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 12:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  4. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފުލުހުން 18 މީހުން ގެންދިއުމުން 36 މީހުން އިތުރަށް ނުކުންނާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އިތުރު ފަރާތްތައް ގުޅެމުންދާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތްތައް ހައްޔަރު ކުރާ ވަރަކަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތައް އިތުރުވާނެ ކަމަށެވެ. ގއ.ކޮލަމާފުށިން 18 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު އެފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"މިއަށް ވުރެ އިތުރަށްވެސް މީހުން ހައްޔަރުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ.ޕީޕީއެމްއިން ނެރޭ ލިސްޓަކަށް މީހުން ހައްޔަރުކުރާ ކަމަށްވަންޏާ މިކަން މިގޮތަށް ހިނގާނެ. އެކަމަކު ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެއީ އެބޭފުޅުންނަށް ވޯޓުލެވޭނެ ގޮތް ހެއްދެވުން." މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގައިދީއެއްވިއަސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހެއް ވިޔަސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަސް އަހަރުން އެއް ފަހަރު މިއަންނަ ވޯޓުގައި ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބައިވެރިވެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.  

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ގއ އަތޮޅުންވެސް ފެނިގެންދަނީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުންނާއި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންވެސް ބިރު ފަހަނައަޅައިގެން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭ މަންޒަރު ފެންނަމުންދާ ކަމަށާއި އެއީ އުފާވެރި މަންޒަރެއް ކަމަށެވެ.

" އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިޔާސީ ކެންޑީޑޭޓް މި ވިދާޅުވަނީ ތިބޭފުޅުން ސިޔާސީ ސަބަބަކާއި ހުރެ ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ ތިމަން މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި ތިބޭފުޅުންނަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ދެއްވާނެ ކަމަށް." މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އެބޭފުޅުންނަށް؟

3 ހަފްތާކުރިން

މިއަހަރުގެ ވިންޓަރ ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނެފިއެވެ.

0
0
ހ މ ޒ

3 ހަފްތާކުރިން

ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި!؟

0
0