22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ފުލުހުން 18 މީހުން ގެންދިއުމުން 36 މީހުން އިތުރަށް ނުކުންނާނެ: މާރިޔާ

  • މިއަށް ވުރެއް އިތުރަށް މީހުން ހައްޔަރު ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
  • ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތްތަކުން ތިބީ ސާބިތުކަމާއެކު
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 12:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފުލުހުން 18 މީހުން ގެންދިއުމުން 36 މީހުން އިތުރަށް ނުކުންނާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އިތުރު ފަރާތްތައް ގުޅެމުންދާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތްތައް ހައްޔަރު ކުރާ ވަރަކަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތައް އިތުރުވާނެ ކަމަށެވެ. ގއ.ކޮލަމާފުށިން 18 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު އެފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"މިއަށް ވުރެ އިތުރަށްވެސް މީހުން ހައްޔަރުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ.ޕީޕީއެމްއިން ނެރޭ ލިސްޓަކަށް މީހުން ހައްޔަރުކުރާ ކަމަށްވަންޏާ މިކަން މިގޮތަށް ހިނގާނެ. އެކަމަކު ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެއީ އެބޭފުޅުންނަށް ވޯޓުލެވޭނެ ގޮތް ހެއްދެވުން." މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގައިދީއެއްވިއަސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހެއް ވިޔަސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަސް އަހަރުން އެއް ފަހަރު މިއަންނަ ވޯޓުގައި ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބައިވެރިވެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.  

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ގއ އަތޮޅުންވެސް ފެނިގެންދަނީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުންނާއި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންވެސް ބިރު ފަހަނައަޅައިގެން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭ މަންޒަރު ފެންނަމުންދާ ކަމަށާއި އެއީ އުފާވެރި މަންޒަރެއް ކަމަށެވެ.

" އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިޔާސީ ކެންޑީޑޭޓް މި ވިދާޅުވަނީ ތިބޭފުޅުން ސިޔާސީ ސަބަބަކާއި ހުރެ ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ ތިމަން މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި ތިބޭފުޅުންނަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ދެއްވާނެ ކަމަށް." މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އެބޭފުޅުންނަށް؟

5 މަސް ކުރިން

މިއަހަރުގެ ވިންޓަރ ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނެފިއެވެ.

0
0
ހ މ ޒ

5 މަސް ކުރިން

ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި!؟

0
0