18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރު ފަޒާދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން މަރުހަބާ ކީ ކޯލިޝަންގެގެ ސަޕޯޓަރުން

  • މީގެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އޭނާ ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތްތަކާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ވަނީ ފަށާފައި
  • މި ފަހަކަށް އައިސް ޕީޕީއެމުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުން އޭނާ ނުފެނޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 11:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  5. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  6. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


އަލީ ފަޒާދު. -- ޓްވިޓަރ

ފުވައްމުލަކުގެ މެދު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ.

ފަޒާދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވާއިރު މި ފަހަކަށް އައިސް ޕީޕީއެމުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުން އޭނާ ނުފެނެއެވެ. 

ފަޒާދުގެ އަރިސް މީހަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ބުނީ މީގެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އޭނާ ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތްތަކާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. 

ފަޒާދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެންފިނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މެމްބަރަކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު ތިއްބަވާނެއެވެ. އެއީ އޭނާގެ އިތުރުން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހުއެވެ. އެދެބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ދެން ފުވައްމުލަކު ތަމްސީލު ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ މަސީހްއެވެ. މަސީހް އަދިވެސް ހުންނެވީ ޕީޕީއެމްގައެވެ. 

ފަޒާދު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާއި ގުޅިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްފިނަމަ އޭނާގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެއެވެ.  މިހާރުގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަަތަ ވަކިކޮށްފިނަމަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ކަމުން ވަކިވާނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް