20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ހުވަދޫ ބޮޑު ޖަލްސާ މިރޭ ވިލިނގިލީގައި

 • ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވާނެ
 • މިއަދާއި މާދަމާ ނުވަ ރަށަކަށް އިބޫ ވަޑައިގަންނަވާނެ
 • އަތޮޅަށް ހާއްސަ ވައުދުތަކެއް އިއުލާން ކުރައްވާފައިވޭ
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:28 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 3. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
 5. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
 6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
 7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
 8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ގދ. ތިނަދޫގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ހުވަދޫގައި ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބާއްވާތީ، އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ފޯރިއާއެކު އެ ރަށުގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ފުއާދު "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ ވިލިނގިލީގައި ބޮޑު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ރަށުގެ އާ ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ކަމަށާއި އެ ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އިބޫ ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ، އެ ރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް އޮތް ތާއިދު "މިފަހަރު" ދައްކާނެ ކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބޫ ހުވަދު އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިހާތަަނަށް ވަނީ ނުވަ ރަށަކަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. އެމަނިކުފާނު އާދީއްތަ ދުވަހު ގއ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އެއީ ކޮނޑޭ، ދާންދޫ، ނިލަންދޫ، މާމެންދޫ އަދި ވިލިނގިއްޔެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ހުވަދު އަތޮޅަށް ކުރާ ދަތުރުގައި އިބޫ ވަނީ ވަކިވަކި ރަށްތަކަށް ހާއްސަ ވައުދުތަކެއް އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި ފަރެސްމާތޮޑާގެ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކޮށް ނިންމާނެ ކަމަށާއި މާވަރުލުގެ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގއ. ގެމަނަފުށި ކައިރީގައި އޮންނަ، މާރެހާގައި ރިސޯޓު ހަދާނެ ކަމަށާއި ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯއްދައި ދިނުމަށްޓަކާ އެ ރަށު ކައިރީގައި އޮންނަ ގދ. ގަން ވެސް އެ ކައުންސިލަށް ދެއްވާނެ ކަމަށް އިބޫ ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ހުވަދު އަތޮޅަކީ މަސްވެރި އަތޮޅެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އިބޫ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި ދިވެހި ކަނޑުތަކުގައި ދާ އަޅައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރުން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބޭރުގެ ބޯޓު ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން ހުއްޓާލައްވާނެ ކަމަށާއި މިހާރު ދީފައިވާ ހުއްދަތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް އިބޫ ވަނީ ވަައުދުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ހުވަދު އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ހަތަރު ދުވަހު ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އިބޫ މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އަޙްމަދު ހ މ ޒ

3 ހަފްތާކުރިން

"ރައްޔިތުން ސިނަމާލެ ބުރިޖު ވެދުމާދިއުން" ހަރަކާތުގައި 85 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ!!!

0
0
ހ މ ޒ

3 ހަފްތާކުރިން

ބުރިޖު ހުޅުވަން އިންޑިއާ އަށް ދައުވަތު ފޮނުވި، ނަމަވެސް ހާޒިރެއް ނުވޭ!؟

0
0