19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް: އަސްލަމް

  • ކުންފުނިތަކުގައި ތިބި ބައެއް ބޭފުޅުން ސަރުކާރު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކެމްޕެއިން އެބަކުރޭ
  • ސިޔާސީ ގޮތުން ޚިޔާލް ތަފާތުވެގެން އެބޭފުޅުން ވަޒީފާއިން ވަކި ނުކުރާނަން
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 07:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  8. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!


އަސްލަމް ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސިޔާސީ ގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާތު ވުމަކީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި މިހާރު އެ ކުންފުނިތަކުގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މީހުން، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަރުކާރެއްގައި ވަކިކުރާނެ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކައަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނިތަކާ ޙަވާލުވެ ތިބޭ ބޭފުޅުން، ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިންގެ މަސައްކަތެއްކަމުގައި ދެކިގެން އުޅޭތަން ފެންނަ ކަމަށެވެ. އެކްޓިވްކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން އެކުންފުނިތަކުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަމުންދާތަން ފެންނަ ކަމަށްވެސް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ނުފޫޒުގެ ބޭނުން ކުރެއްވުން ކަމަށާއި އެކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުން އެކުރައްވަނީ ކަޑައެޅިގެން ޤާނޫނީ ކުށެއް ކަމަށެވެ.

ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާ ބައެއްކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެމީހުން ވާން ޖެހޭނީ އެއީ އަމިއްލަ މުދާ ކަމުގައި ދެކިގެން ޤައުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންނަކީ ކޮންމެ 5 އަހަރަކުން ވެރިކަން ބަދަލުވާއިރު ބަދަލުވާން ޖެހޭ ބައެއް ނޫންކަމަށްވެސް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރެއްގައި އެބޭފުޅުން ވަކިކުރާނެޔޭ. ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް. ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަރުކާރެއްގައި ކަނޑާލާނެޔޭ. ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް. އެމްޑީޕީ ސަރުކާރެއް އޮތް. އެބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ސިޔާސީ ފިކުރު ތަފާތުވީތީ ކުންފުނިތަކުގައި ތިބި ބޭފުޅުން ވަކިކޮށް ނުހަދާކަން. އެބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަމުދުން ސިޔާސީ ފިކުރެއްގައި ޚިޔާލް ތަފާތުވީތީ އަދި ވަޒީފާއިން ވަކި ނުކުރާނެކަން. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނީ ކުށްތަކެއް ކުރާ ބޭފުޅުންނަކަށް އެމަޤާމްތަކަކު ނުތިއްބެވޭނެ. އެއީ އެމަޤާމްތަކުގައި ތިއްބަވަން ޖެހޭނީ ތެދުވެރި، ކަމަށް އެކަށޭނަ، ލަޔާގަތާ ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދޭ ބޭފުޅުން" އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވަނީ ކުންފުނިތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ޚާއްޞަކޮށް އައްޑޫގައި ތިއްބެވި އެފަދަ ބޭފުޅުން އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކައި ވަޒީފާގެ ބޭނުމަށް މަޑުން ނުތިއްބެވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި ސިއްރުން ވަކިން ދައްކަވަމުންދާ ވާހަކަތައް، ނުކުމެވަޑައިގެން ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ވިދާޅުވުމަށް އަސްލަމް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް