24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ގާކޮށި މާރުކޭޓު

ގާކޮށި މާރުކޭޓު ބަންދުކޮށްފި

 • އެ ބިމަކީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ބިމެއް
 • ގޮޅިތައް ދިވެހިންނަށް ދޫކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ވިޔަފާރި ކުރަން ތިބެނީ ބިދޭސީން
 • މާރުކޭޓް ހުސް ކުރި ސަބަބެއް ނޭނގެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 18:23 | |

މަގުބޫލް

 1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
 2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
 3. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
 4. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
 5. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
 6. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
 7. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
 8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ގާކޮށި މާރުކޭޓުގައި ބަޔަކު ވިޔަފާރި ކުރަނީ - އެ މާރުކޭޓު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގާކޮށީގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގައި ހުންނަ މާރުކޭޓް ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއިން އެ ބިން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުން ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ވިއްކުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ގާކޮށި މާރުކޭޓުގައި ވިއްސަށްވުރެ ގިނަ ގޮޅި ދަނޑުވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ގޮޅިއަކުން 5،000ރ. ގެ ފީއެއް ދައްކަމުން ދަނީ އެ ޖަމިއްޔާއަށެވެ.

ދިވެހިންނަށް ގޮޅިތައް ދޫކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެތަނުގައި ވިޔަފާރިކުރަން ތިބެނީ ހައްތަހާވެސް ބިދޭސީންނެވެ.

ގާކޮށީ މާރުކޭޓަކީ އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ ބަޔަކު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަނެކެވެ. ދަތުވެރިންގެ މާރުކޭޓަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި ގާކޮށި މާރުކޭޓަށް ގިނަ ބަޔަކު ވިޔަފާރި ކުރަން ދެއެވެ. ހާއްސަކޮށް އަންހެނުން ގިނަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ހިންގުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް އެ ބިން ދޫކޮށްފައިވާތާ ދެ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަނީ ވެފައެވެ. ނަމަވެސް ގާކޮށި މާރުކޭޓް ގޮޅިތަކުން ހުސްކުރަން އެންގީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.

ގާކޮށި މާރުކޭޓް ހުސް ކުރި ސަބަބާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ވަނީ އެ ބިން ބަޔަކަށް ކުއްޔަށް ދީ ކުދި ފިހާރަތަކާއި ފުޑް ކޯޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަރައްގީކުރަން ދޫކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެތަންތަން ހަދަމުން ދަނިކޮށް ކުއްލި އަކަށް އެ ބިން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ އަށް ނަގައި އެ ބިން ކުއްޔަށް ނަގައިގެން އުޅުނު ކުންފުންޏަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ދިނެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ އެ ބިން އެހެން ބަޔަކަށް ހަމަ އެ ގޮތަށް ކުއްޔަށްދީ ކުދި ފިހާރަތަކާއި މާރުކޭޓް ގޮތަށް ހިންގަން ފަށާފައި ވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން އެ ބިމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހަ ވެސް ހިންގާފައި ވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް