20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ރިޔާސީ ރޭސް 2018

އަދީބު އަތުން ލާރި ހޯދަން ލޯޔަރުން ފޮނުވި، އެކަމެއް ނުވި: ރައީސް ޔާމީން

  • އެކި މައްސަލަތަކުގައި މިހާރު ވެސް 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އަދީބު ދަނީ ތަންފީޒު ކުރަމުން
  • އަދީބުގެ ޖަވާބަކީ ތިމަންނައަކީ ލާރި ގެންގުޅުނު މީހެއް ނޫނޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 04:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު. އެކި މައްސަލަތަކުގައި މިހާރު ވެސް 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުން  އަދީބު ދަނީ ތަންފީޒު ކުރަމުން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މި ސަރުކާރުގެ ދެވަނަ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ އަރިހަށް ލާރި ހޯދުމަށް ލޯޔަރުން ފޮނުވާ އެ ހުރި ތަނެއް ހޯދުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެމަސައްކަތް އެމީހުންނަށް ނުވިކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޅ. ނައިފަރު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ލޯޔަރުން ފޮނުވުމުންވެސް އަދީބުގެ ޖަވާބަކީ "ތިމަންނައަކީ ލާރި ގެންގުޅުނު މީހެއް ނޫން" ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހުންނަށް ކުރަން އުޅުނު މަސައްކަތްތައް ނުވި ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަދީބުގެ ޖަވާބަކީ ތިމަންނައަކީ ލާރި ގެންގުޅުނު މީހެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމަ އެމީހުންނަށް ކުރަން އުޅުނު މަސައްކަތްތައްވެސް ނުވި. ލާރި ބޭނުން. ލާރި ބަލާ ލޯޔަރުން ފޮނުވާފަ އެބަ ބުނޭ. ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލާރި ހުރި ތަންތަން ބުނާށޭ. ހުރިހާ ލާރިއެއް ގެނެސްދޭނަމޭ. މާތްކަލާކޯ! މިމީހުން އަތަށް ލާރިއެއް ނޫން ދޭންވީ، ކުނި އަޅާނެ ޑަސްބިނެއް. އޭގެ އަނެއްދުވަހު ޑަސްބިން ވީތަނެއް ނޭނގޭނެ،" ނައިފަރުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުން ގެއްލިފައިވާ 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހުރިތަން އެނގޭނީ އެމްޑީޕީއަށް ކަމަށް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ތ. ގުރައިދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި  ޖަލްސާގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަދީބާއި އެމަނިކުފާނާ ދެމެދު ހިނގާފައިވަނީ "އަމިއްލަ ކަމެއް" ކަމަށާއި އެކަން ހަނދާން ނައްތާލާފައި ބޭސްފަރުވާއަށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދައުލަތުން ނެގި ފައިސާ އަނބުރާ ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ފެބްރުއަރީ 1ގެ ހުކުމުގައި އަދީބު ދޫކޮށްލަން އޮތުމުން، އެމްޑީޕީ އާއި އަދީބާ މެދު މިހާރު އޮތް ގުޅުން ހާމަވާ ކަމަށާއި ނައިބު ރައީސަކަށް އަދީބު އުޅުއްވި އިރު އެމްޑީޕީން އެންމެ ރުޅި އަންނަ މީހަކަށް އޭނާ ވާއިރު މިހާރު ދޫކޮށްލަން އެޕާޓީން އުޅެނީ ކީއްވެތޯ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

އެކި މައްސަލަތަކުގައި މިހާރު ވެސް 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އަދީބު ގެންދަވަނީ ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އިންސާފް

3 ހަފްތާކުރިން

މިކަލޭގެ މިކުރަނީ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނެއްތަ؟ ނޫނީ ގައުމުގަ ވަށްކަން މާއި ކޮރޮޕްޝަން ޕްރޮމޯޓް ކުރަނީތަ؟

0
0