19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

މަޓާޓޯ ގެސްޓް ހައުސް އެވޯޑް

މަޓާޓޯ ގެސްޓް ހައުސް އެޑިޝަނަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްފި

  • 15 ކެޓަގަރީއަކުން އެވޯޑުތައް ހަވާލުކޮށްފައިވޭ
  • ގެސްޓްހައުސް އެޑިޝަނަށް އެވޯޑް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2017އިން ފެށިގެން
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 01:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ގެސްޓްހައުސް އެޑިޝަންގެ އެވޯޑް ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ގެސްޓްހައުސް އެޑިޝަނަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެވޯޑުތައް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބާއްވާފައިވާއިރު އެވޯޑުތައް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޖުމްލަ 15 ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން މިހަފްލާގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ލީޑިންގް ގެސްޓް ހައުސްގެ އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ ރިވަރީސް ޑައިވިން ވިލެޖް ސާފް އެންޑް ސްޕާއަށެވެ.

"ރެވެރީޒް ޑައިވިންގް ވިލެޖް"ގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އައްބާސް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ އެ އެވޯޑް ލިބިމުން އުފާވާ ކަމަށާއި ހުރިހާ އެކްސްކާޝަންތައް ހިމަނައިގެން ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ބައެއް ކަމަށެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުވެސް ގެސްޓް ހައުސް އެޑިޝަންއިން ރިވެރީޒް އެވޯޑްތަކެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާއިރު މިއަހަރު ލީޑިންގް ގެސްޓް ހައުސްގެ އެވޯޑް ލިބުމުން މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް އައްބާސް ވިދާޅުވި އެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މޯސްޓް ސަޕޯޓިވް ގެސްޓް ހައުސްގެ އެވޯޑް އާއި ލީޑިން އިނޮވޭޓިވް ކޮންސެޕްޓް ލިބިފައިވަނީ ކްރިސްޓަލް ސޭންޑްސް ހޮޓެލްސްއަށެވެ.

ލީޑިންގް ގެސްޓް ހައުސް ބްރޭންޑްގެ އެވޯޑް ލިބުނީ ކާނި ބީޗް ހޮޓެލްސް އަށެވެ.

ލީޑިންގް ހެރިޓޭޖް ގެސްޓް ހައުސްގެ އެވޯޑް ޑެޓޯ ބީޗް ވިއުއަށް ލިބިފައިވާއިރު ލީޑިންގް ގެސްޓް ހައުސް ޑައިވިންގް އެންޑް ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސްގެ އެވޯޑް ލިބުނީ ފުލިދޫ ޑައިވް އެންޑް ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް އަށެވެ. އަދި ލީޑިންގް އެޑްވެންޗަރ ގެސްޓް ހައުސްގެ އެވޯޑް ޝެލޯ ލެގޫން ރަސްދޫއަށް ލިބިފައިވާއިރު ލީޑިންގް ޓްރާންސްޕޯޓް ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަގެ އެވޯޑް ލިބުނީ ނެވި ޓްރާންސްފާ ސްޕީޑް އަށެވެ.

ލީޑިންގް ގްރީން އިކޯ ފްރެންޑްލީ ގެސްޓް ހައުސްއަކަށް ނޮޅި އެސްކޭޕް ހޮވިފައިވާއިރު އަދި ލީޑިންގް ބިޒްނަސް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޕާޓްނާގެ އެވޯޑް އެލައިޑަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި ނިއުކަމާރ އޮފް ދަ އިޔަރ 2018 ގެ އެވޯޑް ލިބުނީ ވިލާ ރޯސް އަށެވެ.

ލީޑިންގް ބީޗް އައިލެންޑްގެ އެވޯޑާއި ލީޑިންގް ގެސްޓް ހައުސް އައިލެންޑްގެ އެވޯޑް ލިބުނީ އއ. އުކުޅަސްއަށެވެ. އަދި ލީޑިންގް ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ގެސްޓް ހައުސްގެ އެވޯޑް ވެލާނާ ބީޗަށް ލިބިފައިވާއިރު ބިޒްނަސް ގެސްޓް ހައުސްގެ އެވޯޑް ލިބުނީ ހޮޓެލް ޔޫ އައި އިން އަށެވެ.

މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ގެސްޓްހައުސް އެޑިޝަންގެ 15 ކެޓަގަރީއަށް ދިޔަ ފަރާތްތައް ހޮވާފައިވަނީ 60 ޕަސަންޓުގެ އެސްއެމްއެސް ވޯޓިން އާއި 40 ޕަސަންޓް ޓްރިޕް އެޑްވައިޒަ ރޭޓިންގް އިންނެވެ.

މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ގެސްޓްހައުސް އެޑިޝަން އަށް އެވޯޑް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ. މި އެވޯޑް ހަފްލާގައި އެކި ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް