19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ރިޔާސީ ރޭސް 2018

ގައުމީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އިބޫ ހޮވުމަށް މުޅި ރާއްޖެ ވަނީ ތެދުވެފައި: ޝިފާޒު

  • ދެވަނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގާނޫނު އަސާސީ ނުދަންނަ މީހަކު ވެރިކަމަށް ގެނެވުނީ
  • އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި އިންސާފު ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް އަދި މުދަލާއި ހައްގުތައް ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް އެކަން ހޯދައިދޭނެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 01:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި


މުހައްމަދު ޝިފާޒު(ކ) އަދި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު(އިބޫ). އިބޫ ހޮވުމަށް މުޅި ރާއްޖެ ވަނީ ތެދުވެފައި ކަމަށް ވިދާލުވި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ގައުމީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ހޮވުމަށް މުޅި ރާއްޖެ ވަނީ ތެދުވެފައި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގދ. ތިނަދޫގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވުން ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އުފެދުނު ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް ކުރަން ފެށި މަސައްކަތަކީ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދުން ކަމަށާއި އެމަސައްކަތް މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް އެޕާޓީން ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. ސިޔާސީ ހުރިހާ ވިސްނުމެއް އެއްފަރާތްކޮށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންވެސް އިބޫއާއި އެކު ތެދުވީ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރުވެސް ދިމާވާ ގޮންޖެހުމަކީ ކޮބައިތޯ އެއީ ހަގީގަތުގައި ސުވާލެއް. ލިބުނު ގޮންޖެހުމަކީ އައު ގާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ބޭއްވުނު ދެވަނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގާނޫނު އަސާސީ ނުދަންނަ މީހަކު ވެރިކަމަށް ގެނެވުނީ. އޭނާގެ އަތްމައްޗަށް ރާއްޖޭގެ ބަޑި ގުދަނުގެ ތަޅުދަނޑި ލިބުނީ. އޭނާގެ މައްޗަށް މާލިއްޔަތު ލިބުނީ،" ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި އިންސާފު ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް އަދި މުދަލާއި ހައްގުތައް ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް އެކަން ހޯދައިދެއްވާނެކަމަށެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ލާ ވޯޓުތައް ބޭކާރުވެދިޔަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި ވޯޓު ގުނަން ޖެހޭނީ އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ކަމަށް ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ އިބޫގެ ވެރިކަމެއްގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖަޒީރާވަންތަ ރާއްޖެއެއް، އަމާން ވެއްޓެއްގައި އަނބުރާ ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެންމެ އަސާސީ ސިފަތައް ބަލައިގެން އަސާސީ ސިފަތައް ކަށަވަރު ކޮށްދެވޭނެ ފޮތް ވަނީ ނިމިފައި ކަމަށާއި އެއީ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ މެނިފެސްޓޯކަމަށް ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް