25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ތިނަދޫ އަށް އިބޫގެ ބޮޑެތި ވައުދުތަކެއް!

  • ލައިސަންސް ނެތި ރާއްޖޭނެ ބޭރުގެ 100 އަށްވުރެ ގިނަ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ މަސްކަނޑުތަކުގައި އެބަ އުޅޭ
  • ޑރ. އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ޓާރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 00:13 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ގދ. ތިނަދޫ އަށް ބޮޑެތި ވައުދުތަކެއް ވެވަޑައިގެންފި އެވެ.


ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާގައި އިބޫ ވެޑައިގެންނެވި ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި އާއި ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ކަންކަން ކުރިއަރުވާނެ ކަންކަން ހިމެނެ އެވެ. 

އެގޮތުން ޑރ. އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ޓާރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށާއި އެރަށުގައި ޑްރަގް ރިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަކާއި ޑިޓޮކްޓިފިކޭޝަން ސެންޓެރެއް ގާއިމުކޮށް ދެއްވާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރިހިބިލިޓޭޝަން ބޭނުންވާ ގާތްގަނޑަކަށް 400 މީހުން ތިނަދޫގައި ވެސް އެބަ ތިބި ކަމަށެވެ. 

"ހިދުމަތެއް ނުލިބޭ، ފަރުވާ އެއް ނުލިބޭ، އެކުދިންނަށް ދެން މިވާ ގޮތަކީ ގޮތެއް ނެތިގެން މަގުމައްޗަށް މި ނުކުންނަން ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ބެލި ބެލުމުން މިފަދަ މީހުން ސިޔާސީ މީހުން ސިޔާސީ ބޭނުމަށް އެބަ ބޭނުންކުރޭ. ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް ބޭނުންކޮށްފައި އެބަހުރި. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރާންވީ ކަމަކީ އެ ޒުވާނުންނަށް ހަމަ މަގައް އެޅުވުން، އެމީހުނަށް މަގު ދެއްކުން،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަނެއް ވައުދަކަށް ވެވަޑައިގެންނެވީ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތައް ތިނަދޫއިން ފުރައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކޮށް މުދާ ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު އަނެއްކާ ވެސް ދެއްވުމެވެ. އިބޫ ވިދާޅުވީ ތިނަދޫ އިން ފުރައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް މުދާ ގެނައުމަށް ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިވީ ސަރުކާރުތަކުން ގެނައި ސިޔާސަތުތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.  

"އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމެއްގައި ސީދާ މިރަށުން ވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުދާ ހިފައިގެން އައުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނަން،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.  

ގިނަ މަސްވެރިންތަކެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ތިނަދޫގައި ހުންނަވައިގެން މަސްވެރިކަމާ ސިޔާސަތުގެ ބައެއް ބައިތައް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހާމަ ކުރައްވާފަ އެވެ. މި ގޮތުން އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި މަސްވެރިން ބަނާ މަހުގެ ހަމަ އަގު ހޯދާ ދެއްވާނެ ކަމަށާއި މަސްވެރިން މަސްކިރުވުމަށްފަހު ފައިސާ ދޭ ގޮތަށް ބިލް ދޫނުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސީދާ މަސްވެރިންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް މަސް ވިއްކޭނެ ކަމަށާއި ދިވެހި މަސްކަނޑުތައް މަސްވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވައި އިބޫ ވިދާޅުވީ ހުއްދަ އޮވެގެން ސާޅީހަކަށް ބޯޓު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ދާ އަޅަމުންދާއިރު ލައިސަންސް ނެތި 100 އަށްވުރެ ގިނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ މަސް ކަނޑުތަކުގައި އުޅެމުންދާ ކަމަށެވެ.  

ބޮޑެތި ދޯނި ފަހަރު ބަނދެ، ފްރީޒް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް އެ ދޯނިތައް ފަރުމާ ކުރުމަށްޓަކައި ލުއި ލޯނު ސަރުކާރުން ދޫކުރާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.  އެހެންމެ ޑީސަލުން ނަގަމުން އަންނަ އިމްޕޯޓް ކަނޑާލުމާއެކު ޑީސަލުގެ އަގު ހެޔޮވާނެ ކަމަށާއި މަސްވެރިންނަށް ލުއިލޯނާއި އެކި ސްކީމްތަކަށް ހުށައެޅޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް