20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ9

އުރީދޫ އިން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ރަސްމީކޮށް ތައާރަފުކޮށްފި

  • ފޯނު ގަތުމަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފައިވޭ
  • އުރީދޫ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ބޭނުން ކުރާ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ވެސް އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕެކޭޖް ނެގޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 22:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  3. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


އުރީދޫ އިން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ރަސްމީކޮށް ތައާރަފުކުރަނީ -- އުރީދޫ

އުރީދޫ އާއި ސެމްސަންގް ގުޅިގެން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ރާއްޖޭގައި ރަސްމީކޮށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ސެމްސަންގް ނޯޓް 9 ގަތުމަށް އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަނީ އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 6 މަސް ދުވަހަށް ނުވަތަ 1 އަހަރަށް ބަހާލެވިފައިވާ މި ޕެކޭޖުތައް މެދުވެރިކޮށް، މަހަކު 5 ޖީބީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބި، ވަރަށް އަގުހެޔޮކޮށް ފޯނު ގަނެވޭނެ ކަމަށް އުރީދޫ އިން ބުނެއެވެ.

ހިލޭ ޖީބީ

މަހުފީ (ރފ.)

މުއްދަތު

އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭން

5 ޖީބީ

2,333

6 މަސް

ގެލެކްސީ ނޯޓް9 128 ޖީބީ

2 ޖީބީ

1,167

12 މަސް

5 ޖީބީ

3,033

6 މަސް

ގެލެކްސީ ނޯޓް9 512 ޖީބީ

2 ޖީބީ

1,517

12 މަސް

އުރީދޫ އާއި އެއްފަދައިން ދިވެހިންނަކީވެސް އައު ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި އީޖާދީ އުފެއްދުންތަކަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށްވުމަކީ އުރީދޫ އަށް ލިބިފައިވާ ވަރަށް ވެސް ބޮޑު އުފަލެއް އަދި ނަސީބެއް. މިކަމަކީ، އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ކުންފުނި ކުރިއަރުވައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާކެޓުތަކުގައި ތައާރަފްކުރާ އެންމެ ފަހުގެ އީޖާދީ އުފެއްދުންތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް. ސެމްސަންގް އާއި އެކު ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ރާއްޖޭގައި ލޯންޗުކޮށް، މި ފޯނު ބައްލަވައިގަތުމަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ ޚާއްސަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕެކޭޖުތަކެއްވެސް އުރީދޫ އިން ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައި. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އުރީދޫ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ، ރާއްޖޭގެ އަދި ބޭރުގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފައިދާކުރާނެ އަދި ދިވެހިން ބޭނުންވާފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި އުފެއްދުންތެރި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް" އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ނަޖީބް ޚާން ވިދާޅުވިއެވެ.

1,999ރ ގެ އަޕްފްރަންޓް ފީއަކާއެކު އުރީދޫ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ބޭނުން ކުރާ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ވެސް އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕެކޭޖް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ލައިވް މިއުޒިކް ޝޯވއާއެކު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ލޯންޗް އިވެންޓުގައި، އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ނަޖީބް ޚާން އާއި ސެމްސަންގް އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަދި ހެޑް އޮފް މޮބައިލް ބިޒްނަސް އާއި ޑައިރެކްޓަރ އޮފް މޮބައިލް، ވައި.ކޭ. ވަންގް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް