16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އިބޫގެ ވެރިކަމެއްގައި އަންނަ ބަންޑާރަނައިބު ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ބަލާނެ

  • އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން ވައްކަމުގެ ފާއިސާ ހޯދުމުގެ ޒިންމާވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 19:22 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފައިސާ އިބޫގެ ވެރިކަމެއްގައި އައްޔަންކުރައްވާ ބަންޑާރަނައިބު ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގދ. އަތޮޅަށް އިބޫ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި ފިޔޯރީގެ ރައްޔިތުންނާއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް (އިބޫ)ގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މަސައްކަތަކަށް ވާނީ މި ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވުން ކަމަށާއި، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަރުކާރެއްގައި ބަންޑާރަނައިބު އައްޔަން ކުރައްވާ ހިސާބުން އެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެއެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވައްކަމުގެ ތެރެއިން ހޯދާފައި ހުރި ފާއިސާ އަދި ފޮރުވާފައި ނޫނީ ގެއްލުވާލާފައި ހުރި ފައިސާތަށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ޒިންމާ އޭނާ އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި އައްޔަންކުރައްވާ ބަންޑާރަނައިބަކާއި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އެފާއިސާ ހޯދައިދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަސަލް ލަތީފް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފައިސާ ވީ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވާނެ ބޭފުޅުން އެބަތިއްބެވި ކަމަށެވެ.

"އެގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި ފައިސާ ގެއްލުވާލާފައި ހުރީ، ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީނެއް ނޫން. ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެތައް ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރައްވާފައި ހުރި ކަންކަން ހުރި. އެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަން. އެ ފައިސާއަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ. މި ދެންނެވީ ނަރުދަމާ، ހަތަރުހާސް އަށްޑިހަ ކްލާސް ރޫމް. މި ދެންނެވީ ދުއިސައްތަ ހަތަރު ކިލޯމީޓަރގެ މަގު، މި ދެންނެވީ ތޭރަހާސް ފައްސަތޭކަ މީހުންގެ ހައްޖުދަތުރު، މި ދެންނެވި  218 މިސްކިތުގެ ފައިސާ،" ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެމްޕިއާރްސީއާއި ޚިޔާނާތުގެ އެހެން މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަސަން ލަތީފްއާއި ހަވާލުކުރީ ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިންނެވެ.    
 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

މަރީ

5 މަސް ކުރިން

ގާނޫން އަސާސީއާއި ހިލާފްއަށް ހިްނގިހުރިހާ ކަމެއް ބެލުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ގާނޫނުއަސާސީއާއި ހިލާފްއަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު އެތަން ބަލަންހުރުން. އިންސާފްން ބޭރުވާއިރު ވެސް އެކަން ބަލާފިޔަވަޅު ނާޅާހިރުން.

0
0