23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ސަލްމާންގެ މަންމައާއި އެކު ކެޓްރީނާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ ޑިލީޓްކުރީ ކީއްވެ؟

  • އެ ފޮޓޯ ޑީލީޓް ކޮށްފައިވަނީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ނުބުނެ
  • ފޭނުން ވަނީ މި ފޮޓޯ ޝެއަރކޮށް " ސާސް ބަހޫ ގޯލްސް" ފަދަ ކޮމެންޓްތައް ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 15:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  5. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  6. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު


އަރްޕިތާ ޚާން، ކެޓްރީނާ ކެއިފް އަދި ސަލްމާންގެ މަންމަ ސަލްމާ -- ގޫގުލް

ސަލްމާން ޚާންގެ މަންމަ ސަލްމާ އާއި އެކު ކެޓްރީނާ ކެއިފް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ސަލްމާންގެ އަންހެން ކޮއްކޮ އަރްޕިތާ ޚާން ޝަރްމާ އިންސްޓަގްރާމް ކުރުމަށް ފަހު އަވަހަށް ޑިލީޓް ކޮށްލައިފި އެވެ.

"ބާރަތް" ޝޫޓިން މޯލްޓާގައި ކުރިއަށް ދިޔައިރު ނަގާފައިވާ އެ ފޮޓޯގައި ކެޓްރީނާ ފެނިގެންދަނީ ވެޑިން ޑްރެސް އެއް ލައިގެން ސަލްމާންގެ މަންމަގެ ގައިގައި ބައްދާލައިގެން ހުއްޓައެވެ. އެ ފޮޓޯ އިންސްޓަގްރާމް ކުރިތާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަރްޕިތާ ވަނީ ޑިލީޓް ކޮށްލާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ފޮޓޯ ޑީލީޓް ކޮށްފައިވަނީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ނުބުނެއެވެ.

އަރްޕިތާ މި ފޮޓޯ ޝެއަރ ކުރުމާއި އެކު އެ ފޮޓޯ ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލް ވެގެން ގޮސްފައެވެ. ފޭނުން ވަނީ މި ފޮޓޯ ޝެއަރކޮށް "ސާސް ބަހޫ ގޯލްސް" ފަދަ ފަދަ ތަކެތި ލިއުމަށްފަހު ކޮމެންޓް ވެސް ކޮށްފައެވެ.

 އަރްޕތާގެ ފިރިމީހާ އަދި "ލަވްރާތްރީ" ގެ އެކްޓަރ އާޔުޝް ޝަރްމާ އޭނާގެ ފިލްމް "ލަވްރާތްރީ" ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ދިޔަ އިވެންޓެއްގައި "ބޮލީވުޑް ލައިފް" އަށް ބުނެފައިވަނީ  އެފޮޓޯ ޑިލީޓްކުރި ސަބަބު އޭނާއަށް ނޭންގޭ ކަމަށެވެ. އެ ފޮޓޯއާއި ނުގުޅޭ ކޮމެންޓްތައް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކަމަށްވެސް ވެދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު އީދުގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް "ބާރަތް" ގެ ޝޫޓިންތައް ނެގުމަށް ފިލްމްގެ ކާސްޓުންނާއި ކްރޫއިން މޯލްޓާއަށް ދިޔައިރު އެޓީމާއި އެކު ސަލްމާންގެ މަންމަ ސަލްމާވެސް ވަނީ އަންހެން ދަރިފުޅު އަލްވިރާ އާއި އެކު މޯލްޓާއަށް ގޮސްފައެވެ.  

ސަލްމާން އާއި ކެޓްރީނާ ވަނީ ގިނަ ފިލްމް ތަކެއްގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އަދި މި ދެ ތަރިން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުމަށްފަހު އަހަރުތަކެއް ކުރިން ވަނީ ރުޅިވިނަމަވެސް މި ދެމީހުންނަކީ ދެ ރަހުމަތްތެރިންނެވެ. ކެޓްރީނާ މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ސަލްމާންގެ ފިލްމް "ބާރަތް" ގައެވެ.

ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ވަނީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މޯލްޓާގައި ޝޫޓްކުރުމަށް ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވާ މަންޒަރުތައް ނަގާނިމިފައިވާކަން އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. މޯލްޓާގެ ޝޫޓިންތައް ނިންމާލުމަށްފަހު ސަލްމާން ވަނީ އެނބުރި އިންޑިއާއަށް ގޮސްފައެވެ. ޝޫޓިން ނިންމާލުމަށްފަހު ކެޓްރީނާ ގޮސްފައިވަނީ ލަންޑަނަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް