19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އިބޫގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރަން އެދުމަކީ ގަބޫލު ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫން: ފައިސަލް

 • ކޮލަމާފުއްޓަށް އިބޫ ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުފުޅު ފަސް ކުރެއްވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފަ
 • އިންސާފުން ބޭރުން ކަންކަން ކޮށްގެން ގައުމަށް ހަމަޖެހުމެއް ނާންނާނެ
 • ތުޅާދޫގައި ފައިސަލް ވަނީ އެމްޑީޕީ އޮފީސް ހުޅުއްވާދެއްވާފަ
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 30 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 19:05 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
 8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ކޯލިޝަން ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް -- ރާއްޖެއެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގއ، ކޮލަމާފުއްޓަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުފުޅު ފަސްކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުން އެދުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އިބޫގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދެ ދުވަހުގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އެ އަތޮޅު ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އިންތިހާބަށް ކުޑަތަން ވެފައި ވަނިކޮށް، ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުން އިބޫގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އާދެ މިއަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ މިހާރު ވަގުތު ކުޑަތަން ވެފައި ވާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެންޑިޑޭޓަށް މިއަދު މި އޮތީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި، އަޅުގަނޑުމެންނަން ދެންމެވެސް އަޑުއިވިގެން މި ދިޔައީ މިހާރުވެސް އަޑު އިވިގެން ދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެންޑިޑޭޓްގެ ދަތުރުތަށް ފަސްކުރަން އެދުނު ވާހަކަ، އާދެ މިއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންތަށްތަކެއް ނޫން،" ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވަހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތުޅާދޫ އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ފައިސަލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ވަކި ބޭފުޅަކު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވާތީ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތައް އިންސާފުން ބޭރުން ކަންކޮށްގެން ގައުމަށް ހަމަޖެހުން ނާންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮލަމާފުށިން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ 18 މީހަކު ހައްޔަރު ކުރިކުރުން ކުއްވެރިކުރައްވާ ފައިސަލް ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

ބ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި ފައިސަލް އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް އޮންނަ ތުޅާދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. އަދި ފައިސަލް ވަނީ ތުޅާދޫގައި އެމްޑީޕީގެ އޮފީހެއް ހުޅުއްވާދެއްވާފައެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ހަސަން ލަތީފާއި، ކެންދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން، ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސެއިން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު މުހައްމަދު މަލީހުގެ އިތުރުން އެޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް